Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώ­δικα με την Ελληνική επωνυμία “Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών”, με συντο­μο­γρα­φία Σ.Ε.Γ.Μ., αγγλική δε επωνυμία για τις σχέσεις του με το Εξωτερικό αντί­στοιχα “HEL­LENIC ASSOCIATION OF CONSULTING FIRMS”, με συντομογραφία HELLASCO. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Posted in: Καταστατικό