Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

  1. Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.

β) η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του

γ) η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του

δ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του

ε) η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο

στ) η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του.

  1. Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθησή τους. Ειδικότερα:

α) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα

β) συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων των μελών του

γ) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του

δ) προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελλη­νι­κού κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προ­ώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου

ε) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφε­ρόν­των των μελών του αυτοτελώς η συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του

στ) διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη    του

ζ) συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους

η) αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που αφορούν στον τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του

θ) συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων του και του ιδίου του Συνδέσμου

ι) οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου

ια) ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκη­σης του επαγγέλματος

ιβ) οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του

ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του

ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και τις δραστηριότητές τους

ιε) εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας και άλλων πιστοποιήσεων για τα μέλη του

ιστ) χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του.

Posted in: Καταστατικό