Άρθρο 3. ΜΕΛΗ

  1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Εταιρείες μελετών και συμβούλων, οργα­νωμένες με οποι­α­δήποτε εταιρική μορφή κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, εφόσον :

α) ασχολούνται κυρίως με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβου­λευτικών υπη­ρε­σιών και διοίκηση τεχνικών ή ανα­πτυ­ξιακών έρ­γων ή άλλες συναφείς τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) η πιο πάνω δραστηριότητα είναι ουσιαστική και ευδόκιμη κατά την κρίση του Διοικητι­κού Συμβουλίου του Σωματείου.

  1. Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την ύπαρξη των προ­­ϋ­πο­θέσεων της προηγούμενης παραγράφου κατά την εύλογη κρίση του, μετά από σχετική αίτηση εγγραφής από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Κατά τυχόν απορ­ρι­πτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσ­φύγει δι’ εγγράφου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και τε­λεσίδικα.

  1. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το μέλος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή δι’ εγγράφου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
  2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από σχετική αίτηση εταιρείας – μέ­λους, να ανασταλεί η συμμετοχή της στον Σύνδεσμο για διάστημα ενός έτους.

Posted in: Καταστατικό