Άρθρο 4. ΠΟΡΟΙ

  1. Τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους ένα πά­γιο ποσό, ετήσιες συνδρομές ή και έκτακτες εισφορές που προσδιορίζονται με από­φαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημε­ρολογιακού έτους.
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος το οποίο δεν κατέβαλε τη συνδρομή του στο Σωματείο για δύο συνεχή τουλάχιστον έτη. Μέλος το οποίο διαγράφηκε για τον λόγο αυτόν μπορεί να γίνει και πάλι δεκτό στο Σωματείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2, εφόσον εκπληρώσει όλες τις μέχρι τη διαγραφή υποχρεώσεις του.
  3. Λοιποί πόροι του Συνδέσμου μπορεί να προέρχονται από οποια­δήποτε νόμιμη πηγή (επιδοτήσεις, ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κ.λπ.). καθώς και έσοδα από δραστηριότητές του, όπως:

α) έρευνες και μελέτες που αναλαμβάνει για την προώθηση των σκοπών του

β) ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων

γ) συμμετοχές σε εκδηλώσεις και συνέδρια

δ) συμμετοχές σε επιμορφωτικά σεμινάρια

ε) διαφημίσεις σε περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα που εκδίδει (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) και στον ιστότοπο του Συνδέσμου

στ) πώληση ή διάθεση περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων

ζ) κάθε γενικώς δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους σκοπούς του.

Posted in: Καταστατικό