Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.   Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέ­σμου.

2.   Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

3.   Δικαίωμα να εκ­λε­γούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εκπρόσωποι στο Σωματείο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψή­φου στις Γενικές Συνελεύσεις και οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου ή διευθυντικού στελέχους των μελών αυτών, καθώς και την ιδιότητα του μελε­τητή ή συμβούλου.

4.   Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό, αφού γνωστοποι­ή­σουν εγγράφως την απόφασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο προ της λήξης του λογιστικού έτους, η δε αποχώρηση ισχύει για το τέλος του έτους αυ­τού.

Τα μέλη που αποχωρούν, οφείλουν, πριν από τη γνωστοποίηση της αποχωρήσεως, να κα­τα­βάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές και εισφορές των προηγουμένων ετών και του έτους στο οποίο γίνεται η αποχώρηση και γενικώς να εξοφλήσουν κάθε προς το Σωμα­τείο οφειλή τους. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την καταβολή των οφειλο­μέ­νων με κάθε νόμιμο τρόπο.

Posted in: Καταστατικό