Άρθρο 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

  1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α) να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό αυτό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέ­λευσης,

β) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σω­ματείο, και

γ) να  ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τους σκοπούς του Σωματείου.

  1. Κάθε εταιρεία-μέλος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο στο Σωματείο, δια μέσου του οποίου γίνεται η επικοινωνία με το Σωματείο. Ως εκπρόσωπος μπορεί να οριστεί εταίρος ή μέτοχος της εταιρείας ή διευθυντικό στέλεχος αυτής. Εάν ο εκπρόσωπος στο Σωματείο δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτός ορίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους.
  2. Η επικοινωνία μεταξύ του σωματείου και των μελών του γίνεται δια αλληλογραφίας, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία, εννοείται οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέσα.

Posted in: Καταστατικό