Άρθρο 7. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Οι ενέργειες και εν γένει η συμπεριφορά των μελών του Σωματείου καθορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών αυτού. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου τυχόν δε αλλαγές, τροποποιήσεις ή και η κατάργησή του αποτελούν αντικείμενα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Τα μέλη του Σωματείου ελέγχονται πειθαρχικώς για τη συμπεριφορά τους. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου:

α)  κάθε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας,

β)  κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,

γ)  κάθε πράξη ή παράλειψη που αντίκειται στους σκοπούς ή στα συμφέροντα του Σωματείου.

  1. Για τα παραπτώματα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να επιβληθούν, δια της πειθαρχικής διαδικασίας, οι παρακάτω ποινές:

α) παρατήρηση,

β) αναστολή του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και

γ) διαγραφή από το Σωματείο.

  1. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται μετά από αναφορά εταιρείας-μέλους κατά άλλης εταιρείας-μέλους, εφ’ όσον οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή αυτοί που υπογράφουν στο όνομά της, δια των ενεργειών ή παραλείψεών τους υποπέσουν σε πειθαρχικό παράπτωμα, οπότε και επιλαμβάνεται του θέματος το πειθαρχικό συμβούλιο.
  2. Κάθε μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί κάποια από τις παραπάνω ποινές μπορεί εντός μηνός από της σχετικής κοινοποίησής της να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στο Ανώ­­τατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  3. Σε περίπτωση απλών πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης.
  4. Σε περίπτωση σοβαροτέρων πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλεται στην εταιρεία-μέλος η ποινή της αναστολής του εκλέγεσθαι ή/και εκλέγειν στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση στην οποία θα λάβουν χώρα εκλογές.
  5. Τέλος, σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων με την έννοια της πα­­ραγράφου 2 του παρόντος, επιβάλλεται η ποινή της διαγραφής.
  6. Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως το υπό κατηγορία μέ­λος, για να καταθέσει την άποψή του μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών και κατόπιν προβαίνει στην έκδοση πορίσματος, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα.
  7. Οι πειθαρχικές ποινές ανακοινώνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλα τα μέλη όταν τελεσιδικήσουν.

Posted in: Καταστατικό