Άρθρο 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμ­βρίου του ιδίου έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κατ’ έτος και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του Σωματείου, με λεπτομερή ανάλυση των εξόδων και δαπα­νών του, και τον απολογισμό του λήγοντος διαχειριστικού έτους.

Posted in: Καταστατικό