Άρθρο 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.   Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψη­φοφορία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 του παρόντος.

3.   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου ενός έτους και λή­γει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν η Γενική Συνέλευση δεν το εκλέξει για οποιονδήποτε λόγο, και μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την εκλογή του, τα καθήκοντα διοίκησης του σωματείου ασκεί το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο.

4.   Όσοι υπο­ψή­φιοι δεν εξελέγη­σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις ετήσιες αρχαιρεσίες θεωρούνται εν δυ­νά­μει ανα­πλη­ρω­μα­τικοί με τη σειρά που κατέλαβαν στις εκλογές. Οι δύο εκάστοτε πρώτοι αναπληρωματικοί συμμε­τέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δίχως δικαίωμα ψήφου.

5.   Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. εκλείψει ή παραιτηθεί, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό των τελευταίων εκλογών. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. την αυτή περίοδο, αυτό αντικαθίσταται αυτο­μάτως από τον δεύτερο ανα­πληρωματικό κ.ο.κ.

6.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντι­πρό­εδρο, Γενικό Γραμ­ματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Επιμελητή Οικονομικών. Επιπλέον, το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει, κατά τη κρίση του, και άλλες αρμοδιότητες σε μέλη του Δ.Σ., ύστε­ρα από σχετική απόφαση, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. κατέχον ένα εκ των παραπάνω αξιωμάτων, εκλείψει ή παραιτηθεί, γίνονται νέες εκλογές μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για την πλή­ρωση της θέσης του αξιώματος.

7.   Το Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση εντός ενός (1) μηνός από τη Γενική Συνέλευση για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τα παραπάνω όργανά του. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτήν.

Η εκλογή για την, κατά τα παραπάνω, συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα γίνεται κατά την αντίστοιχη σειρά με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία γίνεται με την υποβολή υποψηφιοτήτων μετά από πρόταση ή αυτο­πρό­ταση.

Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επα­ναλαμβάνεται δις μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά και την τρίτη ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά την παρέλευση μίας ακριβώς εβδομάδος. Στη νέα συνε­δρία ακολουθείται η αυτή διαδικασία. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία μεταξύ των παραπάνω ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, μετά από τρεις ψη­φο­φο­ρίες, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ως Πρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

Η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επα­ναλαμβάνεται άπαξ μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά την ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

Η εκλογή των Γενικών Γραμματέων και του Οικονομικού Επιμελητή γίνεται με σχετική πλειοψηφία σε μια ψηφοφορία για κάθε αξίωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποια από τις θέσεις αυτές, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

8.   Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περισσότερες των πέντε (5) συνεχόμενων συνεδριάσεών του, το Δ.Σ. υποχρεούται να εξετάσει την αντικατάστασή του ως μέλους του Δ.Σ. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. δεν ήταν παρόν στο 35% του­λά­χιστον των συνεδριάσεων του οργάνου εντός ενός και του αυτού ημερολογιακού έτους. Η απόφαση αντικατάστασης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Η αντι­κατάσταση γίνεται από το πρώτο τη τάξει αναπλη­ρω­ματικό μέλος.

9.   Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή άλλο εκλεγέν σε αξίωμα μέλος του Δ.Σ. δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης του Δ.Σ., δύναται να αντικατασταθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για την άρση εμπιστοσύνης του Δ.Σ. υποβάλλεται σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε μέλος και το Δ.Σ. υποχρεούται όπως εξετάσει τη σκοπιμότητα της συζήτησης του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρία του.

Η συζήτηση για την ενδεχόμενη άρση της εμπιστοσύνης γίνεται στο Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρία εντός μιας εβδομάδας.

Οι σχετικές αποφάσεις, για τη σκοπιμότητα της συζήτησης και για την άρση της εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.

10.    Ο Πρόεδρος δε δύναται να έχει θη­τεία μακρύ­τερη των δύο συνεχών περιόδων και δε δύ­να­ται να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία εκ νέου προ της πα­ρέλευσης διετίας από τη λήξη της θη­τείας του. Δύναται, όμως, να επανεκλεγεί σύμβουλος και να καταλάβει οιο­δή­ποτε των λοιπών αξιωμάτων.

Posted in: Καταστατικό