Άρθρο 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση του Σωματείου, επιτηρεί τις λειτουρ­γίες των γρα­φείων και του προσωπικού του, καθορίζει την ημερησία διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, είναι αρμόδιο να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται κατά την κρίση του να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπήσουν τον Σύνδεσμο σε ειδικά θέματα. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Posted in: Καταστατικό