Άρθρο 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, την τήρηση του Καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και επιμελείται της καλής λειτουργίας του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τα­κτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, ανακοινώνει όσα συνέβησαν από την τελευταία συνεδρίαση, δίδει και αφαιρεί το λόγο στα μέλη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε έγγραφο του Σωματεί­ου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμ­μα­τέα ή τον Αναπληρωτή του ή το αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές ό­πως ορί­ζει το άρθρο 28 του παρόντος.

Posted in: Καταστατικό