Άρθρο 13. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούν στα καθήκοντά του ο Α’ και ο Β’ Αντιπρόεδρος. Οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπροέδρου καθορίζονται από το Δ.Σ. Επί πλέον, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Posted in: Καταστατικό