Άρθρο 14. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

1.  Ο Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής του ασκούν την άμεση εποπτεία στα γραφεία του Σωματείου, τηρούν το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, το αρχείο, τα αρχεία των πρακτι­κών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και τη σφραγί­δα του Σωματείου. Μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσουν τον απολογισμό πεπραγμένων κάθε διαχει­ριστι­κής περιόδου.

2.  Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενι­κός Γραμματέας.

Posted in: Καταστατικό