Άρθρο 15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.  Ο Επιμελητής Οικονομικών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ταμείου. Ενεργεί τις εισπράξεις, ανα­λαμ­­βά­νει χρήματα από τράπεζες και άλλους οργανισμούς, υπογράφει τραπεζικές επιταγές και ενεργεί πλη­ρω­μές με βάση σχετικά εντάλματα, όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος.

2.  Ο Επιμελητής Οικονομικών, μαζί με τον Πρόεδρο, συντάσσει τον προϋπολογισμό και οικ­ο­νο­μικό απολογισμό, μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και ευθύνεται προσωπικώς για δαπάνες κα­τά παράβαση του Νόμου, του Καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέ­λευ­σης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Posted in: Καταστατικό