Άρθρο 16. ΣΩΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Σωματείου συγκροτούν μόνιμο Σώμα Κοσμη­τό­ρων. Έργο του Σώματος Κοσμητόρων θα είναι η παροχή συμβουλευτικής γνώμης σε θέματα τα οποία θα θέτει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Posted in: Καταστατικό