Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

  1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου που συμμετέχουν σ’ αυτήν δια του εκάστοτε νομίμου εκπροσώπου τους.
  2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τίθεται προ αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Έχει αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Εκτός από τις παραπάνω γενικές αρμοδιότητες η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να:

α) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη

γ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) εκλέγει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ε) εκλέγει τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου

στ) τροποποιεί το Καταστατικό

ζ) διαθέτει τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, και

η) λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου.

Posted in: Καταστατικό