Άρθρο 18. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.   Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το έτος, κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δε­κέμβριο, και εκτάκτως, όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση το 1/4 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με έγγραφο που ανα­γράφει και τα προς συζήτηση θέματα.

2.   Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση αυτή στέλνεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης ακολουθούμενη από δύο (2) έγγραφες υπομνήσεις, μία (1) ανά εβδομά­δα. Η πρόσκληση και οι υπομνήσεις δημοσιεύονται την ίδια ημέρα στον ιστότοπο του Συνδέσμου.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την πρόσκληση, τα μέλη μπορεί να εισηγηθούν προσθήκες στην ημερησία διάταξη. Εφόσον συμφωνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τα θέματα αυτά στην τελευταία υπενθύμιση της Γενικής Συνέλευσης.

3.   Σε περίπτωση που η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ζητηθεί από το ¼ των ταμειακών ενήμερων μελών του Σωματείου, αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Πρόεδρο, σύμφωνα με τη διαδικασία και μέσα στα χρονικά περιθώρια της προηγουμένης παραγράφου, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημέρα που ζητήθηκε αυτό από τα μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφωθούν με το αίτημα αυτών των μελών τότε εφαρμόζεται ό,τι ο νόμος ορίζει σχετικά.

4.   Κάθε εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου έχει μία μόνο ψήφο. Τα μέλη μπορούν να συμμε­τάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατά το άρθρο 6 παρ. 2 ορισθέντος εκπροσώπου τους, είτε με αντιπροσώπευση από άλλον μέτοχο, εταίρο ή κατέχοντα διευθυντική θέση στην εταιρεία, οριζόμενου με ειδική για τη Γενική Συνέλευση έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους. Κατ’ εξαίρεση τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης ή σε νησί (πλην της Εύβοιας) μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση προς ένα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εφ’ όσον αυτό δεν έχει εξουσιοδοτηθεί και από άλλο τέτοιο μέλος.

5.   Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από αυτήν και δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, τον Γραμματέα της που κρατεί τα πρακτικά των συζητήσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης και αρχειοθετούνται.

6.   Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Ειδικά για να αποφα­σιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

7.   Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά, για τη διάλυση του Σωματείου ή την τροπο­ποί­ηση του Καταστατικού του απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα.

8.   Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που αναγράφει και η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

9.   Στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκρι­ση:

α) ο οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε,

β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και

γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης κάθε δύο (2) έτη η Γενική Συνέλευση εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξε­λεγ­κτική Επιτροπή.

10.    Αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και για άλλα θέματα, εκτός από θέματα τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου.

Posted in: Καταστατικό