Άρθρο 21. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.   Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία. Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να θέσουν μόνον εκπρόσωποι μελών που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφόσον οι εταιρείες τους πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

2.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Σωματείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει ετήσια έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση.

Posted in: Καταστατικό