Άρθρο 23. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας με σκο­πό τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων που εντάσσονται ή εξυπηρετούν τους σκο­πούς του Σωματείου. Το αντικείμενο και οι όροι εργασίας της κάθε Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτήσει μόνιμες Επιτροπές Ενδιαφέροντος με σκο­πό την παρακολούθηση, ενημέρωση και εισήγηση επί κλαδικών θεμάτων που απασχο­λούν τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου ή/και την κατάρτιση και συντονισμό δράσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος Εταιρειών – Μελών. Στις Επιτροπές Ενδιαφέ­ροντος συμ­με­τέχουν μέλη που υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τρόπος λει­τουργίας της κάθε Επιτροπής Ενδιαφέροντος καθορίζεται από τις ίδιες και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Posted in: Καταστατικό