Άρθρο 24. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου δύνανται να ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται, τροποποιείται και καταργείται από το Διοικητικό Συμ­βούλιο και κοινοποιείται στα μέλη.

Posted in: Καταστατικό