Άρθρο 25. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον νόμο περί Σωμα­τείων, όπως εκάστοτε ισχύει και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ειδικά η ρύθμισή του, αποφασίζει η Γενική Συνέ­λευση των μελών, ως κυρίαρχο όργανο.

Posted in: Καταστατικό