Άρθρο 26. ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Σωματείο διαλύεται:

α) στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού αυτού. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει με απόφασή της και την τύχη της πε­ριουσίας του Σωματείου και του Αρχείου του.

Posted in: Καταστατικό