Άρθρο 27. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του.

Posted in: Καταστατικό