Άρθρο 28. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.  Τα εντάλματα πληρωμής, οι τραπεζικές επιταγές καθώς και τα πάσης φύσεως παραστατικά που αφορούν την κίνηση τραπεζικού ή άλλου λογαριασμού ή κατάθεσης του Σωματείου υπο­γρά­φονται από τον Πρόεδρο και τον Επιμελητή Οικονομικών, από κοινού ή μεμονωμένα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Το Σωματείο τηρεί τα Στοιχεία και Βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και η περί Σωματείων νομοθεσία.

Posted in: Καταστατικό