1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει σκοπό να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας στις εταιρείες – μέλη του ΣΕΓΜ (Μελετητικές εταιρείες).

Ο κώδικας αυτός σχεδιάστηκε για να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των υπηρεσιών, την αφοσίωση στον Πελάτη, την αμεροληψία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την τιμιότητα στον ανταγωνισμό και την υψηλή εκτίμηση της Ιδιότητας των Μελετητικών εταιρειών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα μέλη του ΣΕΓΜ, μαζί με το σύνολο της διοίκησης και του προσωπικού τους, πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη συνέχεια.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας