2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι Μελετητικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν να παρέχουν μόνο υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα και οργάνωση με την προϋπόθεση πάντα ότι μπορούν να συνεταιρίζονται με άλλους ή να προσλάβουν εξωτερική βοήθεια για να αποκτήσουν τέτοια ικανότητα και οργάνωση.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας