4. ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα τους με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, φροντίδα και επιμέλεια. Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις τεχνικές βελτιώσεις και εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους και να ενσωματώνουν αυτές τις εξελίξεις στις υπηρεσίες που παρέχουν στους Πελάτες τους.

Πληροφορίες που σχετίζονται με οποιονδήποτε περιορισμό της ευθύνης των Μελετητικών εταιρειών δεν πρέπει να αποκρύπτονται από τον Πελάτη.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας