5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να αναλαμβάνονται μόνον προς το έννομο συμφέρον του Πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να καθορίζουν, ή να προκαλούν τον καθορισμό των υπηρεσιών τους, των ωρών και της αμοιβής τους όσο το δυνατόν καθαρότερα, ακριβέστερα και πληρέστερα.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να ζητούν αμοιβή που να είναι ανάλογη του περιεχομένου των υπηρεσιών και των ικανοτήτων που απαιτούνται.

Οι ευθύνες και τα οφέλη των Μελετητικών εταιρειών δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν, χωρίς την έγκριση του Πελάτη τους, επαγγελματικά ή τεχνικά μυστικά τα οποία έμαθαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τους για αυτόν τον Πελάτη, ούτε να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες εναντίον των συμφερόντων του Πελάτη τους.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να ενημερώνουν τον Πελάτη τους, μόλις υποπέσει στην αντίληψή τους, για οποιαδήποτε μετοχική σχέση ή άλλη έμμεση σχέση με οποιοδήποτε ανάδοχο έργων, εργολάβο, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλον εμπορικό ή κυβερνητικό φορέα που θα μπορούσε να θεωρηθεί από τον Πελάτη ότι επηρεάζει την επαγγελματική τους αμεροληψία.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας