6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Μελετητικές εταιρείες και το προσωπικό τους πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν σωστά όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τους τεχνικούς κανόνες, τις αποδεκτές προδιαγραφές, πρότυπα και κώδικες πρακτικής που σχετίζονται με το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους και τις υπηρεσίες που τους αναθέτονται.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τα έθιμα των ανθρώπων της περιοχής στην οποία εργάζονται ή αυτών των οποίων η ζωή και η κοινωνία επηρεάζονται από την εργασία τους.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να αναγνωρίζουν το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Εάν ένα έργο φαίνεται ότι είναι αντίθετο προς το γενικό συμφέρον ο Μελετητής πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη και πρέπει να επιχειρήσει να τον πείσει να το τροποποιήσει.

Τα μέλη πρέπει να σέβονται την προσωπική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων τους και οποιωνδήποτε τρίτων με τους οποίους έχουν επαγγελματικές σχέσεις.

Όπου οι Μελετητικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν κρίση σε θέματα που προκύπτουν ανάμεσα στον Πελάτη τους και οποιονδήποτε ανάδοχο, κατασκευαστή ή προμηθευτή πρέπει να εξασκούν αυτή την κρίση δίκαια και αμερόληπτα.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας