7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει πάντα να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια, το επίπεδο και τη φήμη του επαγγέλματός τους.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να βλάπτουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την επαγγελματική φήμη, την προοπτική για ανάληψη έργων ή την εργασία μιας άλλης Μελετητικής εταιρείας. Μπορούν, όμως κατόπιν εντολής ενός Πελάτη, να εκφράσουν αντικειμενικές τεχνικές απόψεις σε οποιαδήποτε έκθεση που τους έχει ανατεθεί ή να τις παρουσιάσουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε ειδική ανακριτική επιτροπή. Οι Μελετητικές εταιρείες μπορούν, επίσης, να προσφύγουν σε οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα που γνωμοδοτεί για θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας σε σχέση με την επαγγελματική συμπεριφορά άλλης εταιρείας.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει είτε άμεσα είτε έμμεσα να προσπαθούν να υποσκελίσουν έναν άλλο Μελετητή και δεν πρέπει να παρεμβαίνουν ηθελημένα στην εργασία ενός άλλου Μελετητή, ή να τον αντικαταστήσουν σε κάποιο έργο, χωρίς τη γραπτή δήλωση του άλλου Μελετητή.

Οποτεδήποτε οι Μελετητικές εταιρείες καλούνται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους πρέπει να διαγωνίζονται δίκαια. Η ύπαρξη οποιασδήποτε επιδότησης από κυβέρνηση, μέτοχο, ιδιοκτήτη ή συνεργάτη που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα άμεσα ή έμμεσα σε μία Μελετητική εταιρεία να προσφέρει μια τιμή που θα ήταν χαμηλότερη από μια λογική τρέχουσα τιμή πρέπει να γνωστοποιείται στον ΣΕΓΜ, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι άλλες Μελετητικές εταιρείες.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να αναζητούν εργασία με μεθόδους ασυμβίβαστες προς την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του επαγγέλματός τους. Δεν πρέπει να δημοσιεύουν υλικό ασαφές ή παραπλανητικό ή που έχει σκοπό να βλάψει την επαγγελματική υπόσταση μιας άλλης εταιρείας.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν με τον οποίο δεν έχουν συμβατική σχέση εκπτώσεις, προμήθειες ή οφέλη με σκοπό την ανάθεση νέων εργασιών ή την προσέλκυση νέων Πελατών. Οι πληρωμές σε οποιαδήποτε συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι ανάλογες με τις νόμιμες δραστηριότητες.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας