8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Ο Κώδικας αυτός κατά κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει την εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων που περιλαμβάνονται σε Εθνικούς Κανονισμούς ή Κώδικες που εφαρμόζονται στις Μελετητικές εταιρείες.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας