Κώδικας Δεοντολογίας

Οι εταιρείες – μέλη του Συνδέσμου δεσμεύονται, κατά την εγγραφή τους, για την τήρηση του παρακάτω Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος προσαρμόζεται στον Κώδικα Δεοντολογίας (Code of Conduct) της European Federation of Engineering Consultancy Associations (EFCA), της οποίας είναι μέλος ο ΣΕΓΜ.

Κώδικας Δεοντολογίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας έχει σκοπό να εξασφαλίσει το υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας στις εταιρείες – μέλη του ΣΕΓΜ (Μελετητικές εταιρείες).

Ο κώδικας αυτός σχεδιάστηκε για να διατηρήσει σε υψηλό επίπεδο την ποιότητα των υπηρεσιών, την αφοσίωση στον Πελάτη, την αμεροληψία, την κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα, την τιμιότητα στον ανταγωνισμό και την υψηλή εκτίμηση της Ιδιότητας των Μελετητικών εταιρειών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τα μέλη του ΣΕΓΜ, μαζί με το σύνολο της διοίκησης και του προσωπικού τους, πρέπει να τηρούν κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις που παρατίθενται στη συνέχεια.

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι Μελετητικές εταιρείες μπορούν να αναλάβουν να παρέχουν μόνο υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα και οργάνωση με την προϋπόθεση πάντα ότι μπορούν να συνεταιρίζονται με άλλους ή να προσλάβουν εξωτερική βοήθεια για να αποκτήσουν τέτοια ικανότητα και οργάνωση.

3. ΠΛΑΙΣΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κύρια δραστηριότητα των Μελετητικών εταιρειών πρέπει να είναι να προσφέρουν μελετητικές και σχετικές υπηρεσίες στους πιθανούς/μελλοντικούς πελάτες. Αυτές οι υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται μονίμως και αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών τους υποθέσεων. Πρέπει να ενεργούν με απόλυτη πίστη στον Πελάτη τους και με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με κάθε θέμα.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να ανταμείβονται μόνο με την αμοιβή ή άλλη μορφή αποζημίωσης που πληρώνεται από τον Πελάτη. Καμία άμεση ή έμμεση ωφέλεια δεν θα γίνεται αποδεκτή από οποιονδήποτε τρίτον χωρίς τη γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες μπορούν να προστατεύσουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα νομικά ή συμβατικά μέτρα, νέες τεχνικές ή μεθόδους τις οποίες η εργασία τους δίνει τη δυνατότητα να τελειοποιήσουν και να πουλήσουν αυτές τις τεχνικές ή να παρέχουν άδειες χρήσης έναντι αμοιβής.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να διατηρούν λογιστική διαχείριση χωριστά από οποιαδήποτε μητρική εταιρία, μέτοχο, ιδιοκτήτη και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία, έτσι, ώστε όλα τα έξοδα είτε άμεσα είτε έμμεσα να μπορούν να υπολογιστούν.

Τέτοια έξοδα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την αμοιβή ή άλλη μορφή πληρωμής που χρεώνονται από τις Μελετητικές εταιρείες στον Πελάτη.

4. ΕΥΘΥΝΕΣ

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντα τους με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, φροντίδα και επιμέλεια. Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις τεχνικές βελτιώσεις και εξελίξεις στον τομέα της ειδικότητάς τους και να ενσωματώνουν αυτές τις εξελίξεις στις υπηρεσίες που παρέχουν στους Πελάτες τους.

Πληροφορίες που σχετίζονται με οποιονδήποτε περιορισμό της ευθύνης των Μελετητικών εταιρειών δεν πρέπει να αποκρύπτονται από τον Πελάτη.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Όλες οι υπηρεσίες πρέπει να αναλαμβάνονται μόνον προς το έννομο συμφέρον του Πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να καθορίζουν, ή να προκαλούν τον καθορισμό των υπηρεσιών τους, των ωρών και της αμοιβής τους όσο το δυνατόν καθαρότερα, ακριβέστερα και πληρέστερα.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να ζητούν αμοιβή που να είναι ανάλογη του περιεχομένου των υπηρεσιών και των ικανοτήτων που απαιτούνται.

Οι ευθύνες και τα οφέλη των Μελετητικών εταιρειών δεν μπορούν να μεταβιβάζονται σε τρίτους χωρίς την γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να αποκαλύπτουν, χωρίς την έγκριση του Πελάτη τους, επαγγελματικά ή τεχνικά μυστικά τα οποία έμαθαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών τους για αυτόν τον Πελάτη, ούτε να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες εναντίον των συμφερόντων του Πελάτη τους.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να ενημερώνουν τον Πελάτη τους, μόλις υποπέσει στην αντίληψή τους, για οποιαδήποτε μετοχική σχέση ή άλλη έμμεση σχέση με οποιοδήποτε ανάδοχο έργων, εργολάβο, κατασκευαστή, προμηθευτή ή άλλον εμπορικό ή κυβερνητικό φορέα που θα μπορούσε να θεωρηθεί από τον Πελάτη ότι επηρεάζει την επαγγελματική τους αμεροληψία.

6. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Οι Μελετητικές εταιρείες και το προσωπικό τους πρέπει να σέβονται και να εφαρμόζουν σωστά όλους τους νόμους, τους κανονισμούς, τους τεχνικούς κανόνες, τις αποδεκτές προδιαγραφές, πρότυπα και κώδικες πρακτικής που σχετίζονται με το επάγγελμα ή την ειδικότητά τους και τις υπηρεσίες που τους αναθέτονται.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να σέβονται την αξιοπρέπεια, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και τα έθιμα των ανθρώπων της περιοχής στην οποία εργάζονται ή αυτών των οποίων η ζωή και η κοινωνία επηρεάζονται από την εργασία τους.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να αναγνωρίζουν το καθήκον τους απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Εάν ένα έργο φαίνεται ότι είναι αντίθετο προς το γενικό συμφέρον ο Μελετητής πρέπει να ενημερώσει τον Πελάτη και πρέπει να επιχειρήσει να τον πείσει να το τροποποιήσει.

Τα μέλη πρέπει να σέβονται την προσωπική και επαγγελματική αξιοπρέπεια των συναδέλφων τους και οποιωνδήποτε τρίτων με τους οποίους έχουν επαγγελματικές σχέσεις.

Όπου οι Μελετητικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να εκφέρουν κρίση σε θέματα που προκύπτουν ανάμεσα στον Πελάτη τους και οποιονδήποτε ανάδοχο, κατασκευαστή ή προμηθευτή πρέπει να εξασκούν αυτή την κρίση δίκαια και αμερόληπτα.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει πάντα να διαφυλάσσουν την αξιοπρέπεια, το επίπεδο και τη φήμη του επαγγέλματός τους.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να βλάπτουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, την επαγγελματική φήμη, την προοπτική για ανάληψη έργων ή την εργασία μιας άλλης Μελετητικής εταιρείας. Μπορούν, όμως κατόπιν εντολής ενός Πελάτη, να εκφράσουν αντικειμενικές τεχνικές απόψεις σε οποιαδήποτε έκθεση που τους έχει ανατεθεί ή να τις παρουσιάσουν σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή σε ειδική ανακριτική επιτροπή. Οι Μελετητικές εταιρείες μπορούν, επίσης, να προσφύγουν σε οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα που γνωμοδοτεί για θέματα επαγγελματικής δεοντολογίας σε σχέση με την επαγγελματική συμπεριφορά άλλης εταιρείας.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει είτε άμεσα είτε έμμεσα να προσπαθούν να υποσκελίσουν έναν άλλο Μελετητή και δεν πρέπει να παρεμβαίνουν ηθελημένα στην εργασία ενός άλλου Μελετητή, ή να τον αντικαταστήσουν σε κάποιο έργο, χωρίς τη γραπτή δήλωση του άλλου Μελετητή.

Οποτεδήποτε οι Μελετητικές εταιρείες καλούνται σε ανταγωνισμό μεταξύ τους πρέπει να διαγωνίζονται δίκαια. Η ύπαρξη οποιασδήποτε επιδότησης από κυβέρνηση, μέτοχο, ιδιοκτήτη ή συνεργάτη που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα άμεσα ή έμμεσα σε μία Μελετητική εταιρεία να προσφέρει μια τιμή που θα ήταν χαμηλότερη από μια λογική τρέχουσα τιμή πρέπει να γνωστοποιείται στον ΣΕΓΜ, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν οι άλλες Μελετητικές εταιρείες.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να αναζητούν εργασία με μεθόδους ασυμβίβαστες προς την αξιοπρέπεια και το σεβασμό του επαγγέλματός τους. Δεν πρέπει να δημοσιεύουν υλικό ασαφές ή παραπλανητικό ή που έχει σκοπό να βλάψει την επαγγελματική υπόσταση μιας άλλης εταιρείας.

Οι Μελετητικές εταιρείες δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν με τον οποίο δεν έχουν συμβατική σχέση εκπτώσεις, προμήθειες ή οφέλη με σκοπό την ανάθεση νέων εργασιών ή την προσέλκυση νέων Πελατών. Οι πληρωμές σε οποιαδήποτε συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να είναι ανάλογες με τις νόμιμες δραστηριότητες.

8. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Ο Κώδικας αυτός κατά κανέναν τρόπο δεν επηρεάζει την εφαρμογή πιο αυστηρών κανόνων που περιλαμβάνονται σε Εθνικούς Κανονισμούς ή Κώδικες που εφαρμόζονται στις Μελετητικές εταιρείες.