Εγγραφή Νέου Μέλους

Η συμμετοχή στον ΣΕΓΜ προσδίδει στα μέλη σημαντικά πλεονεκτήματα και οφέλη, καθόσον ο Σύνδεσμος:

  • Έχει ηγετικό ρόλο στον μελετητικό κλάδο, διαμορφώνοντας θέσεις και προτάσεις πολιτικής και προβάλλοντας την υγιή, παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα και τη συνεισφορά του κλάδου στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
  • Ως βασικός κοινωνικός εταίρος και συνομιλητής προωθεί στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και στον δημόσιο διάλογο τις απόψεις και τις θέσεις των μελετητικών – συμβουλευτικών επιχειρήσεων.
  • Ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος φορέας παρεμβαίνει στις διάφορες αρχές για τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού.
  • Ενημερώνει, έγκαιρα και αξιόπιστα, τα μέλη του για τις διάφορες θεσμικές και τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτούμενες ενέργειες προσαρμογής.
  • Δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους, αλλά και με εγχώριες και διεθνείς υπηρεσίες και οργανισμούς.

Διαδικασία εγγραφής νέου μέλους στον ΣΕΓΜ

Μέλη του ΣΕΓΜ μπορούν να είναι Εταιρείες μελετών και συμβούλων, οργα­νωμένες με οποι­α­δήποτε εταιρική μορφή κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, εφόσον:

α) ασχολούνται κυρίως με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβου­λευτικών υπη­ρε­σιών και διοίκηση τεχνικών ή ανα­πτυ­ξιακών έρ­γων ή άλλες συναφείς τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) η πιο πάνω δραστηριότητα είναι ουσιαστική και ευδόκιμη κατά την κρίση του Διοικητι­κού Συμβουλίου του Συνδέσμου.

Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αποδοχής των όρων του Καταστατικού, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την ύπαρξη των ανωτέρω προ­­ϋ­πο­θέσεων κατά την εύλογη κρίση του, μετά από σχετική αίτηση εγγραφής από την ενδιαφερόμενη εταιρεία. Κατά τυχόν απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει εγγράφως στην πρώτη αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα.

Τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους ένα πά­γιο ποσό 235 ευρώ, καθώς και ετήσιες συνδρομές οι οποίες κλιμακώνονται ανάλογα με τον κύκλο εργασιών κάθε εταιρείας ως ακολούθως:

ΚλιμάκιοΚύκλος εργασιών σε €Συνδρομή σε €Συνδρομή σε € με έκπτωση 20%
1οΈως 150.000350280
2ο150.001 - 300.000400320
3ο300.001 - 600.000600480
4ο600.001 - 900.000750600
5ο900.001 - 1.500.000900720
6ο1.500.001 και άνω1.5001.200

Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημε­ρολογιακού έτους. Διευκρινίζεται ότι η έκπτωση επί της συνδρομής παρέχεται εφόσον αυτή καταβληθεί εντός χρονικού διαστήματος, στην αρχή του ημερολογιακού έτους, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Για εγγραφές που γίνονται μέσα στο έτος εφαρμόζεται αναλογική χρέωση συνδρομής για τους υπολειπόμενους μήνες.