Καταστατικό

Καταστατικό

Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώ­δικα με την Ελληνική επωνυμία “Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών”, με συντο­μο­γρα­φία Σ.Ε.Γ.Μ., αγγλική δε επωνυμία για τις σχέσεις του με το Εξωτερικό αντί­στοιχα “HEL­LENIC ASSOCIATION OF CONSULTING FIRMS”, με συντομογραφία HELLASCO. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

 1. Σκοποί του Σωματείου είναι:

α) η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.

β) η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του

γ) η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του

δ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του

ε) η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο

στ) η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του.

 1. Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθησή τους. Ειδικότερα:

α) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα

β) συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων των μελών του

γ) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του

δ) προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελλη­νι­κού κράτους ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προ­ώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου

ε) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφε­ρόν­των των μελών του αυτοτελώς η συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του

στ) διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη    του

ζ) συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους

η) αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που αφορούν στον τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του

θ) συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων του και του ιδίου του Συνδέσμου

ι) οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου

ια) ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκη­σης του επαγγέλματος

ιβ) οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του

ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του

ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και τις δραστηριότητές τους

ιε) εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας και άλλων πιστοποιήσεων για τα μέλη του

ιστ) χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του.

Άρθρο 3. ΜΕΛΗ

 1. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Εταιρείες μελετών και συμβούλων, οργα­νωμένες με οποι­α­δήποτε εταιρική μορφή κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, εφόσον :

α) ασχολούνται κυρίως με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβου­λευτικών υπη­ρε­σιών και διοίκηση τεχνικών ή ανα­πτυ­ξιακών έρ­γων ή άλλες συναφείς τεχνικές και επιστημονικές υπηρεσίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) η πιο πάνω δραστηριότητα είναι ουσιαστική και ευδόκιμη κατά την κρίση του Διοικητι­κού Συμβουλίου του Σωματείου.

 1. Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς την ύπαρξη των προ­­ϋ­πο­θέσεων της προηγούμενης παραγράφου κατά την εύλογη κρίση του, μετά από σχετική αίτηση εγγραφής από την ενδιαφερόμενη εταιρεία.

Κατά τυχόν απορ­ρι­πτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσ­φύγει δι’ εγγράφου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και τε­λεσίδικα.

 1. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το μέλος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή δι’ εγγράφου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.
 2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από σχετική αίτηση εταιρείας – μέ­λους, να ανασταλεί η συμμετοχή της στον Σύνδεσμο για διάστημα ενός έτους.

Άρθρο 4. ΠΟΡΟΙ

 1. Τα μέλη του Σωματείου έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους ένα πά­γιο ποσό, ετήσιες συνδρομές ή και έκτακτες εισφορές που προσδιορίζονται με από­φαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημε­ρολογιακού έτους.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος το οποίο δεν κατέβαλε τη συνδρομή του στο Σωματείο για δύο συνεχή τουλάχιστον έτη. Μέλος το οποίο διαγράφηκε για τον λόγο αυτόν μπορεί να γίνει και πάλι δεκτό στο Σωματείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2, εφόσον εκπληρώσει όλες τις μέχρι τη διαγραφή υποχρεώσεις του.
 3. Λοιποί πόροι του Συνδέσμου μπορεί να προέρχονται από οποια­δήποτε νόμιμη πηγή (επιδοτήσεις, ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κ.λπ.). καθώς και έσοδα από δραστηριότητές του, όπως:

α) έρευνες και μελέτες που αναλαμβάνει για την προώθηση των σκοπών του

β) ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων

γ) συμμετοχές σε εκδηλώσεις και συνέδρια

δ) συμμετοχές σε επιμορφωτικά σεμινάρια

ε) διαφημίσεις σε περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα που εκδίδει (σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή) και στον ιστότοπο του Συνδέσμου

στ) πώληση ή διάθεση περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων

ζ) κάθε γενικώς δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους σκοπούς του.

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1.   Κάθε μέλος του Σωματείου έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέ­σμου.

2.   Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

3.   Δικαίωμα να εκ­λε­γούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εκπρόσωποι στο Σωματείο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψή­φου στις Γενικές Συνελεύσεις και οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου ή διευθυντικού στελέχους των μελών αυτών, καθώς και την ιδιότητα του μελε­τητή ή συμβούλου.

4.   Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό, αφού γνωστοποι­ή­σουν εγγράφως την απόφασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο προ της λήξης του λογιστικού έτους, η δε αποχώρηση ισχύει για το τέλος του έτους αυ­τού.

Τα μέλη που αποχωρούν, οφείλουν, πριν από τη γνωστοποίηση της αποχωρήσεως, να κα­τα­βάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές και εισφορές των προηγουμένων ετών και του έτους στο οποίο γίνεται η αποχώρηση και γενικώς να εξοφλήσουν κάθε προς το Σωμα­τείο οφειλή τους. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την καταβολή των οφειλο­μέ­νων με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:

α) να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό αυτό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέ­λευσης,

β) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σω­ματείο, και

γ) να  ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τους σκοπούς του Σωματείου.

 1. Κάθε εταιρεία-μέλος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο στο Σωματείο, δια μέσου του οποίου γίνεται η επικοινωνία με το Σωματείο. Ως εκπρόσωπος μπορεί να οριστεί εταίρος ή μέτοχος της εταιρείας ή διευθυντικό στέλεχος αυτής. Εάν ο εκπρόσωπος στο Σωματείο δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτός ορίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους.
 2. Η επικοινωνία μεταξύ του σωματείου και των μελών του γίνεται δια αλληλογραφίας, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία, εννοείται οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέσα.

Άρθρο 7. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Οι ενέργειες και εν γένει η συμπεριφορά των μελών του Σωματείου καθορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών αυτού. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου τυχόν δε αλλαγές, τροποποιήσεις ή και η κατάργησή του αποτελούν αντικείμενα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Τα μέλη του Σωματείου ελέγχονται πειθαρχικώς για τη συμπεριφορά τους. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου:

α)  κάθε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας,

β)  κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης,

γ)  κάθε πράξη ή παράλειψη που αντίκειται στους σκοπούς ή στα συμφέροντα του Σωματείου.

 1. Για τα παραπτώματα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να επιβληθούν, δια της πειθαρχικής διαδικασίας, οι παρακάτω ποινές:

α) παρατήρηση,

β) αναστολή του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και

γ) διαγραφή από το Σωματείο.

 1. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται μετά από αναφορά εταιρείας-μέλους κατά άλλης εταιρείας-μέλους, εφ’ όσον οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή αυτοί που υπογράφουν στο όνομά της, δια των ενεργειών ή παραλείψεών τους υποπέσουν σε πειθαρχικό παράπτωμα, οπότε και επιλαμβάνεται του θέματος το πειθαρχικό συμβούλιο.
 2. Κάθε μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί κάποια από τις παραπάνω ποινές μπορεί εντός μηνός από της σχετικής κοινοποίησής της να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στο Ανώ­­τατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
 3. Σε περίπτωση απλών πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης.
 4. Σε περίπτωση σοβαροτέρων πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλεται στην εταιρεία-μέλος η ποινή της αναστολής του εκλέγεσθαι ή/και εκλέγειν στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση στην οποία θα λάβουν χώρα εκλογές.
 5. Τέλος, σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων με την έννοια της πα­­ραγράφου 2 του παρόντος, επιβάλλεται η ποινή της διαγραφής.
 6. Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως το υπό κατηγορία μέ­λος, για να καταθέσει την άποψή του μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών και κατόπιν προβαίνει στην έκδοση πορίσματος, αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα.
 7. Οι πειθαρχικές ποινές ανακοινώνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλα τα μέλη όταν τελεσιδικήσουν.

Άρθρο 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμ­βρίου του ιδίου έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κατ’ έτος και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του Σωματείου, με λεπτομερή ανάλυση των εξόδων και δαπα­νών του, και τον απολογισμό του λήγοντος διαχειριστικού έτους.

Άρθρο 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.   Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψη­φοφορία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 του παρόντος.

3.   Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου ενός έτους και λή­γει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν η Γενική Συνέλευση δεν το εκλέξει για οποιονδήποτε λόγο, και μέχρι τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την εκλογή του, τα καθήκοντα διοίκησης του σωματείου ασκεί το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο.

4.   Όσοι υπο­ψή­φιοι δεν εξελέγη­σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις ετήσιες αρχαιρεσίες θεωρούνται εν δυ­νά­μει ανα­πλη­ρω­μα­τικοί με τη σειρά που κατέλαβαν στις εκλογές. Οι δύο εκάστοτε πρώτοι αναπληρωματικοί συμμε­τέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. δίχως δικαίωμα ψήφου.

5.   Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. εκλείψει ή παραιτηθεί, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό των τελευταίων εκλογών. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί και σε άλλο μέλος του Δ.Σ. την αυτή περίοδο, αυτό αντικαθίσταται αυτο­μάτως από τον δεύτερο ανα­πληρωματικό κ.ο.κ.

6.   Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντι­πρό­εδρο, Γενικό Γραμ­ματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Επιμελητή Οικονομικών. Επιπλέον, το Δ.Σ. δύναται να αναθέσει, κατά τη κρίση του, και άλλες αρμοδιότητες σε μέλη του Δ.Σ., ύστε­ρα από σχετική απόφαση, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία.

Σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. κατέχον ένα εκ των παραπάνω αξιωμάτων, εκλείψει ή παραιτηθεί, γίνονται νέες εκλογές μεταξύ των μελών του Δ.Σ. για την πλή­ρωση της θέσης του αξιώματος.

7.   Το Δ.Σ. συνέρχεται σε πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση εντός ενός (1) μηνός από τη Γενική Συνέλευση για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τα παραπάνω όργανά του. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτήν.

Η εκλογή για την, κατά τα παραπάνω, συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα γίνεται κατά την αντίστοιχη σειρά με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία γίνεται με την υποβολή υποψηφιοτήτων μετά από πρόταση ή αυτο­πρό­ταση.

Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.  Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επα­ναλαμβάνεται δις μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά και την τρίτη ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά την παρέλευση μίας ακριβώς εβδομάδος. Στη νέα συνε­δρία ακολουθείται η αυτή διαδικασία. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία μεταξύ των παραπάνω ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, μετά από τρεις ψη­φο­φο­ρίες, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ως Πρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

Η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επα­ναλαμβάνεται άπαξ μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά την ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

Η εκλογή των Γενικών Γραμματέων και του Οικονομικού Επιμελητή γίνεται με σχετική πλειοψηφία σε μια ψηφοφορία για κάθε αξίωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποια από τις θέσεις αυτές, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

8.   Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περισσότερες των πέντε (5) συνεχόμενων συνεδριάσεών του, το Δ.Σ. υποχρεούται να εξετάσει την αντικατάστασή του ως μέλους του Δ.Σ. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που μέλος του Δ.Σ. δεν ήταν παρόν στο 35% του­λά­χιστον των συνεδριάσεων του οργάνου εντός ενός και του αυτού ημερολογιακού έτους. Η απόφαση αντικατάστασης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. Η αντι­κατάσταση γίνεται από το πρώτο τη τάξει αναπλη­ρω­ματικό μέλος.

9.   Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή άλλο εκλεγέν σε αξίωμα μέλος του Δ.Σ. δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης του Δ.Σ., δύναται να αντικατασταθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. Για την άρση εμπιστοσύνης του Δ.Σ. υποβάλλεται σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε μέλος και το Δ.Σ. υποχρεούται όπως εξετάσει τη σκοπιμότητα της συζήτησης του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρία του.

Η συζήτηση για την ενδεχόμενη άρση της εμπιστοσύνης γίνεται στο Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρία εντός μιας εβδομάδας.

Οι σχετικές αποφάσεις, για τη σκοπιμότητα της συζήτησης και για την άρση της εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ.

10.    Ο Πρόεδρος δε δύναται να έχει θη­τεία μακρύ­τερη των δύο συνεχών περιόδων και δε δύ­να­ται να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία εκ νέου προ της πα­ρέλευσης διετίας από τη λήξη της θη­τείας του. Δύναται, όμως, να επανεκλεγεί σύμβουλος και να καταλάβει οιο­δή­ποτε των λοιπών αξιωμάτων.

Άρθρο 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση του Σωματείου, επιτηρεί τις λειτουρ­γίες των γρα­φείων και του προσωπικού του, καθορίζει την ημερησία διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, είναι αρμόδιο να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2.  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται κατά την κρίση του να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπήσουν τον Σύνδεσμο σε ειδικά θέματα. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικώς μία φορά το μήνα με πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία του­λάχιστον μέλη του που οφείλουν να το ζητήσουν εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρό­­­εδρος οφείλει να καλέσει το Συμβούλιο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αι­τή­σεως. Εάν αρνηθεί ή αμελήσει να πράξει τούτο, τότε οι Αντι­πρόεδροι ή τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τα μέλη του Δ.Σ. σε συνεδρίαση.

2.  Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση κοινοποιείται εγγράφως σε όλα τα μέλη του με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου το αργότερο τρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη του Δ.Σ. μέχρι την προηγου­μέ­νη της συνεδριάσεως.

3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία εάν είναι παρόντα τα πέντε από τα εννέα μέλη του και εφ’ όσον παρίσταται ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του είναι προσωπική και υποχρε­ωτική.

4.  Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισο­ψηφίας υπερισχύει η ψήφος εκείνου που προεδρεύει.

5.  Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται με μέριμνα του Γε­νικού Γραμματέα ή όταν αυτός απουσιάζει του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ή αυτού που τους αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας αμφοτέρων, επικυρώνονται σε επομένη συνε­δρ­ία­ση, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του και αρχειοθετούνται.

Άρθρο 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, την τήρηση του Καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και επιμελείται της καλής λειτουργίας του Σωματείου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τα­κτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, ανακοινώνει όσα συνέβησαν από την τελευταία συνεδρίαση, δίδει και αφαιρεί το λόγο στα μέλη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε έγγραφο του Σωματεί­ου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμ­μα­τέα ή τον Αναπληρωτή του ή το αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές ό­πως ορί­ζει το άρθρο 28 του παρόντος.

Άρθρο 13. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούν στα καθήκοντά του ο Α’ και ο Β’ Αντιπρόεδρος. Οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπροέδρου καθορίζονται από το Δ.Σ. Επί πλέον, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 14. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

1.  Ο Γενικός Γραμματέας και ο Αναπληρωτής του ασκούν την άμεση εποπτεία στα γραφεία του Σωματείου, τηρούν το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, το αρχείο, τα αρχεία των πρακτι­κών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και τη σφραγί­δα του Σωματείου. Μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσουν τον απολογισμό πεπραγμένων κάθε διαχει­ριστι­κής περιόδου.

2.  Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενι­κός Γραμματέας.

Άρθρο 15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1.  Ο Επιμελητής Οικονομικών είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση του Ταμείου. Ενεργεί τις εισπράξεις, ανα­λαμ­­βά­νει χρήματα από τράπεζες και άλλους οργανισμούς, υπογράφει τραπεζικές επιταγές και ενεργεί πλη­ρω­μές με βάση σχετικά εντάλματα, όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος.

2.  Ο Επιμελητής Οικονομικών, μαζί με τον Πρόεδρο, συντάσσει τον προϋπολογισμό και οικ­ο­νο­μικό απολογισμό, μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και ευθύνεται προσωπικώς για δαπάνες κα­τά παράβαση του Νόμου, του Καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέ­λευ­σης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16. ΣΩΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Σωματείου συγκροτούν μόνιμο Σώμα Κοσμη­τό­ρων. Έργο του Σώματος Κοσμητόρων θα είναι η παροχή συμβουλευτικής γνώμης σε θέματα τα οποία θα θέτει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου που συμμετέχουν σ’ αυτήν δια του εκάστοτε νομίμου εκπροσώπου τους.
 2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τίθεται προ αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Έχει αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Εκτός από τις παραπάνω γενικές αρμοδιότητες η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να:

α) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,

β) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη

γ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

δ) εκλέγει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής

ε) εκλέγει τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου

στ) τροποποιεί το Καταστατικό

ζ) διαθέτει τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, και

η) λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου.

Άρθρο 18. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1.   Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά το έτος, κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δε­κέμβριο, και εκτάκτως, όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση το 1/4 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με έγγραφο που ανα­γράφει και τα προς συζήτηση θέματα.

2.   Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια διάταξη.

Η πρόσκληση αυτή στέλνεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία της συνέλευσης ακολουθούμενη από δύο (2) έγγραφες υπομνήσεις, μία (1) ανά εβδομά­δα. Η πρόσκληση και οι υπομνήσεις δημοσιεύονται την ίδια ημέρα στον ιστότοπο του Συνδέσμου.

Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την πρόσκληση, τα μέλη μπορεί να εισηγηθούν προσθήκες στην ημερησία διάταξη. Εφόσον συμφωνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τα θέματα αυτά στην τελευταία υπενθύμιση της Γενικής Συνέλευσης.

3.   Σε περίπτωση που η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ζητηθεί από το ¼ των ταμειακών ενήμερων μελών του Σωματείου, αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Πρόεδρο, σύμφωνα με τη διαδικασία και μέσα στα χρονικά περιθώρια της προηγουμένης παραγράφου, εντός δύο (2) εβδομάδων από την ημέρα που ζητήθηκε αυτό από τα μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφωθούν με το αίτημα αυτών των μελών τότε εφαρμόζεται ό,τι ο νόμος ορίζει σχετικά.

4.   Κάθε εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου έχει μία μόνο ψήφο. Τα μέλη μπορούν να συμμε­τάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατά το άρθρο 6 παρ. 2 ορισθέντος εκπροσώπου τους, είτε με αντιπροσώπευση από άλλον μέτοχο, εταίρο ή κατέχοντα διευθυντική θέση στην εταιρεία, οριζόμενου με ειδική για τη Γενική Συνέλευση έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους. Κατ’ εξαίρεση τα μέλη του Συνδέσμου που έχουν έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομέτρων από τον τόπο της Γενικής Συνέλευσης ή σε νησί (πλην της Εύβοιας) μπορούν να συμμετάσχουν σ’ αυτήν με ειδική έγγραφη εξουσιοδότηση προς ένα από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, εφ’ όσον αυτό δεν έχει εξουσιοδοτηθεί και από άλλο τέτοιο μέλος.

5.   Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από αυτήν και δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, τον Γραμματέα της που κρατεί τα πρακτικά των συζητήσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Συνέλευσης και αρχειοθετούνται.

6.   Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Ειδικά για να αποφα­σιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

7.   Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά, για τη διάλυση του Σωματείου ή την τροπο­ποί­ηση του Καταστατικού του απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα.

8.   Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που αναγράφει και η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

9.   Στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκρι­ση:

α) ο οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε,

β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και

γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης κάθε δύο (2) έτη η Γενική Συνέλευση εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξε­λεγ­κτική Επιτροπή.

10.    Αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μόνον επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και για άλλα θέματα, εκτός από θέματα τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου.

Άρθρο 19. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από τη Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία.

 1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πίνακα των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα να εκλεγούν ως μέλη του.

Για να περιληφθούν τα πρόσωπα αυτά στον κατάλογο υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει:

α) οι εταιρείες τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και

β) η υποψηφιότητά τους να υποβληθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατά του περιεχομένου του παραπάνω πίνακα δυνατόν να διατυπωθούν ενστάσεις διαρκούσης της Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση, οπότε και οριστικοποιείται ο κατάλογος των υποψηφίων.

 1. Προ της ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμ­μα­τέας ανακοινώνει τον τελικό πλήρη πίνακα υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αρχίζει η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των εννέα (9) μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία.
 2. Για τις αρχαιρεσίες συντάσσεται ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τον πίνακα εκλόγιμων υπο­ψη­­φίων που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εγκρίνει η Γενική Συνέ­λευση.

Το ψηφοδέλτιο διανέμεται στα παρόντα μέλη από την Εφορευτική Επιτροπή. Επάνω στο ψη­φο­δέλτιο ο εκλογέας έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης σε έξι (6) ονόματα. Μετά από αυτό το ψηφοδέλτιο κλείνεται μέσα σε φά­κελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου. Ο εκλογέας υπογράφει ότι ψήφισε σε κατάστα­ση με τα ονό­ματα των εκλογέων.

Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παρόντες εκλογείς γίνεται η διαλογή των ψηφο­δελ­τίων από την Εφορευτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θεωρούνται άκυρα από την Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης φάκελος που περιέχει περισσό­τε­ρα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι από τους υποψήφιους συμβούλους που έχουν πλειοψηφήσει. Όλοι οι επόμενοι είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφιών διε­νερ­γείται κλήρωση για τον προσδιορισμό της σειράς εκλογής τους.

 1. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει, επίσης, τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους και αποδοχή από τους προτεινόμενους. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να εκλεγούν οι εκπρόσωποι εταιρειών-μελών του σωματείου που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5, παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.
 2. Αφού τελειώσει η διαλογή, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπερψηφίσθηκαν.

Άρθρο 20. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.   Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.

2.   Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνον εκπρόσωποι γραφείων που είναι μέλη του Συνδέσμου για πέντε τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μέλη, ούτε έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι εταιρείες τους πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

3.   Σε περίπτωση που το προς συζήτηση πειθαρχικό θέμα αφορά στην εταιρεία-μέλος, της οποίας είναι στέλεχος μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τότε το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στη διαδικασία και απέχει των συνεδριάσεων που αφορούν στη συζήτηση του πειθαρχικού παραπτώματος.

4.   Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους τρεις τελευταίους πρώην Προέδρους του σωματείου, που δε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτε στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση θανάτου ή κωλύματος ενός εξ αυτών, στο όργανο συμμετέχει ο αμέσως προηγούμενος.

5.   Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου προεδρεύει το ηλικιακά αρχαιότερο μέλος.

6.   Σε περίπτωση ισοψηφίας στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων τόσο στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό όσο και στο Ανώτατο Συμβούλιο υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

7.   Κάθε τελεσίδικη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικα­σίας του άρ­θρου 7 του παρόντος είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.   Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία. Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να θέσουν μόνον εκπρόσωποι μελών που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφόσον οι εταιρείες τους πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

2.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Σωματείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει ετήσια έκθεση για τη διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος δύναται ανά διετία μετά από απόφαση του Δ.Σ. να απονέμει το βραβείο του Συνδέσμου σε μελετητή στέλεχος εταιρείας μέλους του συνδέσμου που διακρίνεται για την επιστημονική και επαγγελματική του καταξίωση αφενός αλλά και το ήθος και την συναδελφικότητα αφετέρου.

Προτάσεις για πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν οι εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ  η δε απόφαση λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από τους διατελέσαντες Προέδρους του ΣΕΓΜ, τους τιμηθέντες με το βραβείο του ΣΕΓΜ στο παρελθόν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας με σκο­πό τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων που εντάσσονται ή εξυπηρετούν τους σκο­πούς του Σωματείου. Το αντικείμενο και οι όροι εργασίας της κάθε Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.   Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτήσει μόνιμες Επιτροπές Ενδιαφέροντος με σκο­πό την παρακολούθηση, ενημέρωση και εισήγηση επί κλαδικών θεμάτων που απασχο­λούν τις Εταιρείες-Μέλη του Συνδέσμου ή/και την κατάρτιση και συντονισμό δράσεων επί θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος Εταιρειών – Μελών. Στις Επιτροπές Ενδιαφέ­ροντος συμ­με­τέχουν μέλη που υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τρόπος λει­τουργίας της κάθε Επιτροπής Ενδιαφέροντος καθορίζεται από τις ίδιες και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου δύνανται να ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται, τροποποιείται και καταργείται από το Διοικητικό Συμ­βούλιο και κοινοποιείται στα μέλη.

Άρθρο 25. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από τον νόμο περί Σωμα­τείων, όπως εκάστοτε ισχύει και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ειδικά η ρύθμισή του, αποφασίζει η Γενική Συνέ­λευση των μελών, ως κυρίαρχο όργανο.

Άρθρο 26. ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Σωματείο διαλύεται:

α) στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του άρθρου 18 του Καταστατικού αυτού. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει με απόφασή της και την τύχη της πε­ριουσίας του Σωματείου και του Αρχείου του.

Άρθρο 27. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του.

Άρθρο 28. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1.  Τα εντάλματα πληρωμής, οι τραπεζικές επιταγές καθώς και τα πάσης φύσεως παραστατικά που αφορούν την κίνηση τραπεζικού ή άλλου λογαριασμού ή κατάθεσης του Σωματείου υπο­γρά­φονται από τον Πρόεδρο και τον Επιμελητή Οικονομικών, από κοινού ή μεμονωμένα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Το Σωματείο τηρεί τα Στοιχεία και Βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και η περί Σωματείων νομοθεσία.

Άρθρο 29. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤAΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Καταστατικό αυτό που αποτελείται από 29 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε άρθρο κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, ψηφίστηκε όπως τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνεκλήθη για τον σκοπό αυτόν και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρω­τοδικείου Αθηνών.