Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΕλλάδα/Greece
Email: info [at] salfo [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Ενδεικτικά Έργα

Μελέτη Χάραξης για τη νέα σιδηροδρομική γραμμή Καλαμπάκας – Κοζάνης, τμήμα Σιάτιστα-Κοζάνη

'Eλεγχος, βελτίωση και η επικαιροποίηση των υφιστάμενων προμελετών χάραξης του ΟΣΕ από την ΧΘ 83+500 έως ΧΘ. 105+889 της Σιδηροδρομικής Γραμμής στο τμήμα Σιάτιστα – Κοζάνη, με γνώμονα τη βελτίωση των χαρακτηριστικών της γραμμής, μελέτη όλων των απαιτούμενων τεχνικών έργων (σιδηροδρομικών γεφυρών, άνω διαβάσεων οδών, cut & cover, σηράγγων, πασσαλότοιχων κτλ.) και αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Τα κυριότερα τεχνικά έργα είναι μία σήραγγα μήκους 1300 μ. περίπου και ένα Cut & Cover μήκους 650 μ. περίπου.

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Υποβοήθηση του έργου της Υπηρεσίας, Προιστάμενης Αρχής Δ1 και Διευθύνουσας Υπηρεσίας ΕΥΔΕ/ΒΟΑK, στην υλοποίηση των έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης

Ο Β.Ο.Α.Κ. άρχιζε να κατασκευάζεται από το 1968 με διατομή πλάτους 11.10μ – 12.50μ και γεωμετρικά χαρακτηριστικά κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου Γ, με βάση τους Ελληνικούς κανονισμούς οδών του 1962.
Με την υλοποίηση του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-1999) κατασκευάστηκαν νέα τμήματα ενός κλάδου μήκους 47χλμ με διατομή 12.50μ και 16χλμ αναβάθμιση του άξονα σε διατομή διπλού κλάδου πλάτους 22μ με διαχωριστική νησίδα New Jersey στη μέση.
Στα πλαίσια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2007) έχουν ενταχθεί και προβλέπεται να κατασκευαστούν τμήματα συνολικού μήκους 48χλμ από τα οποία 25χλμ θα αφορούν αναβάθμιση του υφιστάμενου άξονα σε διατομή διπλού κλάδου πλάτους 22μ με διαχωριστική νησίδα New Jersey στη μέση. Τα υπόλοιπα 23χλμ θα αφορούν κατασκευή τμημάτων ενός κλάδου διατομής 12.5μ.

Μελέτη νέων λιμενικών εγκαταστάσεων Νέου Λιμένα Χίου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν ο σχεδιασμός και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης που αφορούσαν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του νέου λιμένα Χίου και αναφέρονταν σε έργα υποδομής (εξωτερικά έργα, εκσκαφές/επιχώσεις και κρηπιδώματα).
Τα έργο περιελάμβανε τα εξής στάδια:
• ΣΤΑΔΙΟ Ι: Προμελέτες μελέτες έργων (εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών, προμελέτες πάσης φύσης λιμενικών έργων, έργων υποδομής, Η/Μ εγκαταστάσεων, αρχιτεκτονικών, οδοποιίας, εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων)
• ΣΤΑΔΙΟ ΙΙ: Οριστικές μελέτες (αμιγώς Λιμενικών έργων, συγκοινωνιακών και Η/Μ εγκαταστάσεων)
• ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ: Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Υπηρεσίας σε κάθε είδους θέματα τοπογραφικών αποτυπώσεων της υφιστάμενης κατάστασης, του ελέγχου και ολοκλήρωσης επιμετρήσεων του έργου: «Κατασκευή αυτοκινητοδρόμου με τα συνοδά του έργα στο τμήμα Νέα Κοίτη Σπερχειού - τέλος Α.Κ. Ροδίτσας του άξονα Π.Α.Θ.Ε.»

Πρόκειται για την πλήρη καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των ημιτελών έργων (χωματουργικών και τεχνικών) που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της εργολαβίας με Ανάδοχο την ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ, με σκοπό την πλήρη αποτύπωσή και κοστολόγησή τους καθώς και την κοστολόγηση του υπολειπόμενου έργου.

Η εργολαβία αφορά την κατασκευή 5χλμ. αρτηρίας, 10χλμ. παράπλευρων και κάθετων οδών, 6 γέφυρες, 9 κιβωτοειδείς οχετούς, αντιπλυμμηρικά έργα / έργα αναδιευθέτησης στην τάφρο Λαμίας και στον Σπειρχειό, κάτω διαβάσεις, έργα υδροδότησης στην περιοχή της Ανθήλης, και τα έργα του Α.Κ. Ροδίτσας.

Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Στη ΣΑΛΦΩ & Συνεργάτες ανατέθηκε η σύμβαση για τη μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, με στόχο να αναπτύξει τα εξής:
α) Διάγνωση του δυναμικού της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας
β) Προτάσεις για τη στρατηγική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με εναλλακτικά σενάρια.