Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailPASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Έδρα: Κυκλάδων 22, Αθήνα Ελλάδα/Greece
Τηλέφωνο: +30 210 8258200
Email:

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Διακριτικός Τίτλος: PASECO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
Επωνυμία: PASECO ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Επώνυμο Εκπροσώπου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Όνομα Εκπροσώπου: ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001
Τομείς Δραστηριότητας: Περιβάλλον, Υπηρεσίες Συμβούλου, Διαχείριση Έργων
Πιστοποιήσεις: ISO: 9001

Ενδεικτικά Έργα

Υπηρεσίες Περιβαλλοντικού Συμβούλου για το Πολιτιστικό Κέντρο

Επιθεώρηση εκτίμησης περιβαλλοντικής κατάστασης (Environmental Due Diligence
(Φάση I & Φάση II), ΜΠΕ, Σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων και υπηρεσίες συμβούλου κατά την κατασκευή για το Πολιτιστικό Κέντρο "Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος" στο Δέλτα Φαλήρου

Προμελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση του ορυχείου στη Luena και της εγκατάστασης θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)

Σύνταξη προμελέτης και μελέτης σκοπιμότητας για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου στη Luena και την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού και γραμμών μεταφοράς:
• Εξέταση – αξιολόγηση αποθεμάτων και σχεδιασμός εκμετάλλευσης,
• Σχεδιασμός του σταθμού παραγωγής και των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
• Χρηματο-οικονομική ανάλυση,
• Μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Σχεδιασμός αποκατάστασης ή/και κλεισίματος των χώρων διάθεσης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του Baku, συμπεριλαμβανομένου του ΧΥΤΑ Balakhani

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα, περιλάμβανε:
• Λεπτομερή σχεδιασμός και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για την αποκατάσταση / κλείσιμο των κύριων ΧΑΔΑ
• Λεπτομερή σχεδιασμός και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για το νέο ΧΥΤΑ
• Προμελέτη μονάδας MRF και μονάδας λιπασματοποίησης.
• Εκτίμηση κινδύνου, σχεδιασμό στρατηγικής και μελέτη σκοπιμότητας για την αποκατάσταση / κλείσιμο 80 ΧΑΔΑ.
• Λεπτομερή σχεδιασμό και προετοιμασία τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή νέου ΧΥΤΑ στην περιοχή Garadagh
• Λεπτομερής σχεδιασμός και τεύχη δημοπράτησης δύο μονάδων MRF σύμμικτων και σταθμών μεταφόρτωσης στις περιοχές Garadagh και Shuvalan

Επικαιροποίηση της χαρτογραφικής απεικόνισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της καταγραφής ατμοσφαιρικών εκπομπών των πηγών και ανάπτυξης κατάλληλου υπολογιστικού εργαλείου

Χαρτογράφηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στον ελλαδικό χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2008/50/EC:
• Εκτίμηση εκπομπών (σταθερές, κινητές και διάχυτες πηγές)
• Ανάπτυξη εργαλείων υπολογισμού εκπομπών
• Ανάπτυξη Γεωγραφικής βάσης πληροφοριών
• Εκστρατεία μετρήσεων βενζολίου και δειγματοληψίας PM10, και PM2.5. Προσδιορισμός συγκεντρώσεων μετάλλων (Pb, Cd, As, Ni), ιόντων και βενζο-α-πυρενίου σε PM10 και των ουσιών του παραρτήματος IV της Οδηγίας 2008/50 σε PM2.5.
• Εκτίμηση συγκεντρώσεων ρύπων με χρήση μοντέλων
• Επικαιροποίηση του διαχωρισμού της χώρας σε ζώνες και οικισμούς
• Χαρτογράφηση των επιπέδων ρύπανσης
• Εκπαίδευση προσωπικού.

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007

Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Οι υπηρεσίες περιλάμβαναν:
• Προσδιορισμό υδατικών σωμάτων και επικαιροποίηση μητρώου προστατευόμενων περιοχών
• Ανάλυση ανθρωπογενών πιέσεων
• Συμμετοχή στην οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος
• Κατηγοριοποίηση υδατικών σωμάτων
• Ανάπτυξη προγραμμάτων μέτρων
• Εκπόνηση 3 Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
• Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση