Προφίλ Χρήστη

Print Friendly, PDF & EmailΕλλάδα/Greece
Email: info [at] gaiasa [dot] gr

Social Media

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Γραφείο

Ενδεικτικά Έργα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΣΕ 6 ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ

Η μελέτη υλοποιείται σε τέσσερεις φάσεις: η 1η φάση αφορά στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, η 2η φάση αφορά στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την περιοχή μελέτης, για τις επενδύσεις και για τα πιλοτικά έργα ανάπτυξης, η 3η φάση αφορά την τελική πρόταση για την ανάπτυξη της περιοχής και τέλος, η 4η φάση αφορά την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Το χρονοδιάγραμμα τις μελέτης και οι προθεσμίες παραδόσεων είναι ιδιαίτερα απαιτητικά, ωστόσο η εταιρείας μας ανταποκρίνεται επαρκώς και επιτυχώς, εντός του χρονοδιαγράμματος.
Η μελέτη αυτή αποτελεί εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού με κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και οικολογικές προεκτάσεις, που στοχεύουν στην ένταξη τους ανθρώπου και των οικονομικών δραστηριοτήτων επιτυχώς στο περιβάλλον, έχοντας ως γνώμονα την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξης της περιοχής.

Βασικό γνώμονα του σχεδιασμού αποτελούν οι τοπικές συνθήκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, οι απόψεις τις τοπικής κοινωνίας, αλλά και Ευρωπαϊκές και Εθνικές στρατηγικές αναφορικά με την ανάπτυξη, την προστασία περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή. Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός πραγματοποιούνται σε συνεχή βάση πολλά ταξίδια των μελετητών στη γείτονα Χώρα για να ενημερωθούν οι μελετητές σχετικά με τις τοπικές συνθήκες και να εντρυφήσουν στα προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της περιοχής.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί η ρύθμιση θεμάτων αναφορικά με τις χρήσεις γης στο σύνολο της εδαφικής επικράτειας και των 2 υπό μελέτη Δήμων, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε περιοχής αλλά και θέματα νομοθεσίας διαφορετικά από το ελληνικό γίγνεσθαι. Εκτός από τις χρήσεις γης, άλλα θέματα που μελετώνται στην παρούσα μελέτη, είναι οι τεχνικές και κοινωνικές υποδομές, οι περιοχές εθνικής και ιστορικής σημασίας, οι πληθυσμοί και πώς εξελίσσονται, περιβαλλοντικά στοιχεία, γεωλογικά στοιχεία, περιοχές προστασίας, οικονομικά στοιχεία κ.ά., ενώ προτείνονται: η οργάνωση των χρήσεων γης με τη δημιουργία ζωνών χρήσεων γης, χωρικές τυπολογίες για τα κτίρια, κανόνες για τη δόμηση, κανόνες για το οδικό δίκτυο, κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος, κανόνες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κ.ά. Επιπλέον, γίνονται ειδικές προτάσεις για την αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών στους Δήμους (ανθρώπινου δυναμικού και υλικοτεχνικών πόρων), για τη δημιουργία οργανογράμματος λειτουργίας, για τις επενδύσεις και των προϋπολογισμό τους.

Τέλος, προτείνεται ανά μονάδα δόμησης (unit), οικοδομικός κανονισμός που αφορά σε Συντελεστή Δόμησης, αρτιότητα, αριθμό ορόφων, απόσταση από όριο δρόμου, απόσταση από κτίρια κ.λπ., ενώ, προτείνεται και αναλυτικό σχέδιο δράσης (Action Plan) για καθένα από τους υπό μελέτη Δήμους, όπου αναφέρονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις, η εκτίμηση του προϋπολογισμού τους, ο άξονας προτεραιότητας που αφορούν, οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης, ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησης του έργου κ.ά.

Η ολοκλήρωση κάθε σταδίου συνοδεύεται από ανοιχτή διαβούλευση στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι του Υπουργείου, εκπρόσωποι του εκάστοτε Δήμου, διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς και υπηρεσίες, αλλά και απλοί πολίτες που ενδιαφέρονται για τον τόπο τους, οι οποίοι εκφράζουν τις απόψεις τους και θέτουν ερωτήσεις στους μελετητές. Και στο κομμάτι αυτό, των διαβουλεύσεων, η εταιρεία μας με πείρα πολλών ετών σε χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, αλλά και σε παρουσιάσεις σε κοινό, ανταποκρίνεται επιτυχώς κερδίζοντας θετικές εντυπώσεις.

Η εκπόνηση μελετών που άπτονται του χωροταξικού και πολεοδομικού αντικειμένου, τόσο στην Αλβανία, όσο και γενικότερα στο Βαλκανικό χώρο αποτελεί ιδιαίτερη πρόκληση για την εταιρία μας.