3. ΠΛΑΙΣΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η κύρια δραστηριότητα των Μελετητικών εταιρειών πρέπει να είναι να προσφέρουν μελετητικές και σχετικές υπηρεσίες στους πιθανούς/μελλοντικούς πελάτες. Αυτές οι υπηρεσίες δεν πρέπει να παρέχονται μονίμως και αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να διατηρούν τον έλεγχο των επιχειρηματικών τους υποθέσεων. Πρέπει να ενεργούν με απόλυτη πίστη στον Πελάτη τους και με υπευθυνότητα απέναντι στην κοινωνία σε σχέση με κάθε θέμα.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να ανταμείβονται μόνο με την αμοιβή ή άλλη μορφή αποζημίωσης που πληρώνεται από τον Πελάτη. Καμία άμεση ή έμμεση ωφέλεια δεν θα γίνεται αποδεκτή από οποιονδήποτε τρίτον χωρίς τη γραπτή αποδοχή του Πελάτη.

Οι Μελετητικές εταιρείες μπορούν να προστατεύσουν με διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή άλλα νομικά ή συμβατικά μέτρα, νέες τεχνικές ή μεθόδους τις οποίες η εργασία τους δίνει τη δυνατότητα να τελειοποιήσουν και να πουλήσουν αυτές τις τεχνικές ή να παρέχουν άδειες χρήσης έναντι αμοιβής.

Οι Μελετητικές εταιρείες πρέπει να διατηρούν λογιστική διαχείριση χωριστά από οποιαδήποτε μητρική εταιρία, μέτοχο, ιδιοκτήτη και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία, έτσι, ώστε όλα τα έξοδα είτε άμεσα είτε έμμεσα να μπορούν να υπολογιστούν.

Τέτοια έξοδα πρέπει να καλύπτονται πλήρως από την αμοιβή ή άλλη μορφή πληρωμής που χρεώνονται από τις Μελετητικές εταιρείες στον Πελάτη.

Posted in: Κώδικας Δεοντολογίας