Άρθρο 4. ΠΟΡΟΙ

1. Τα μέλη του Σωματείου, τακτικά και συνδεδεμένα, έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους ένα πάγιο ποσό, ετήσιες συνδρομές ή και έκτακτες εισφορές που προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος το οποίο δεν κατέβαλε τη συνδρομή του στο Σωματείο για δύο συνεχή τουλάχιστον έτη. Μέλος το οποίο διαγράφηκε για το λόγο αυτό μπορεί να γίνει και πάλι δεκτό στο Σωματείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2. εφόσον εκπληρώσει όλες τις μέχρι την διαγραφή υποχρεώσεις του.

3. Λοιποί πόροι του Συνδέσμου μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή (επιδοτήσεις, ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κ.λ.π.). καθώς και έσοδα από δραστηριότητες του όπως: α) έρευνες και μελέτες που αναλαμβάνει για την προώθηση των σκοπών του β) ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων γ) συμμετοχές σε εκδηλώσεις και συνέδρια δ) συμμετοχές σε επιμορφωτικά σεμινάρια ε) διαφημίσεις σε περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα που εκδίδει στ) πώληση ή διάθεση περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων ζ) κάθε γενικώς δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους σκοπούς του.

Posted in: Καταστατικό