ΑΡΧΗ

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με αφορμή την εν εξελίξει διαδικασία διαβούλευσης που διενεργεί η ΕΑΑΔΗΣΥ για την επικείμενη ενσωμάτωση των νέων Κοινοτικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο και λαμβάνοντας υπόψη τη διαφαινόμενη πρόθεση της κυβέρνησης για τη θέσπιση ενός νέου εθνικού νομικού πλαισίου για … Continue reading

Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων έργων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ), στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την έκδοση προτύπων προκηρύξεων, προέβη με την 67/2015 απόφασή της στην έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β (της ΕΑΑΔΗΣΥ). Πρόκειται ουσιαστικά για … Continue reading

Χορήγηση προκαταβολής σε συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις

Κατόπιν ερωτημάτων μελών μας, κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει σήμερα, στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων: «Η εγγύηση καλής εκτέλεσης που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ανάθεσης έργων, … Continue reading

Επικαιροποίηση τυποποιημένων Τευχών Δημοπράτησης για έργα ΕΕΛ, με το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή

Το ΕΠΠΕΡΑΑ θέτει σε διαβούλευση «τυποποιημένα» Τεύχη Δημοπράτησης Έργων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή. Με στόχο να βοηθήσει τους δικαιούχους που προτίθενται να δημοπρατήσουν Έργα Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων με το Σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή”, το ΕΠΠΕΡΑΑ έχει … Continue reading

Διαμαρτυρία ΣΕΓΜ για την προκήρυξη σύμβασης με καταχρηστικούς όρους

Επιστολή διαμαρτυρίας απέστειλε ο ΣΕΓΜ στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άνδρου – Τήνου για τους όρους της προκήρυξης της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Λιμένα Τήνου. Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, αφού αλλοιώνει το γράμμα και το πνεύμα της πρότυπης Προκήρυξης, περιορίζει τον ανταγωνισμό … Continue reading

Παρέμβαση του ΣΕΓΜ για τον ορισμό εκπροσώπου στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Δημήτρη Στρατούλη, για τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Διοικούσες Επιτροπές του Ε.Τ.Α.Α. (βλ. ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 241/9.4.2015) και σε συνέχεια σχετικής επιστολής, ο ΣΕΓΜ παρενέβη εκ νέου για … Continue reading