Ταυτότητα

Ο Σύνδεσμος των Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που εκπροσωπεί τις μελετητικές εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν ως κύριο αντικείμενο την παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και αναπτυξιακά έργα και προγράμματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΓΜ, το οποίο εκλέγεται ανά διετία και συνίσταται από εννέα τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, έχει ως κύρια ευθύνη τη διαχείριση και την προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου.

Μέχρι σήμερα, πρόεδροι του ΣΕΓΜ διετέλεσαν οι Γιάννης Σταύρακας (1982-1985), Βασίλης Βαβαρούτας (1986-87), Γρηγόρης Δρέττας (1988-1991 και 1996-97), Δημήτρης Φεσσάς (1992-1993), Κωνσταντίνος Τζάνος (1994-1995), Πάνος Παναγόπουλος (1998-2001), Χάρης Μυλωνάς (2002-2003), Παναγιώτης Αντωναρόπουλος (2004-2007), Πέτρος Πετρακόπουλος (2008-2011), Ανδρέας Λουκάτος (2012-2013), Γιώργος Κάζος (2014-2015). Τον Δεκέμβριο του 2015 εξελέγη πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Καλέργης.

Το κυρίαρχο όργανο του Συνδέσμου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών του, η οποία συγκαλείται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, το Δεκέμβριο.

Βασικοί στόχοι του ΣΕΓΜ είναι:

 • η προάσπιση και η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του,
 • η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του,
 • η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του,
 • η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του,
 • η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο και
 • η συνεχής βελτίωση της επιστημονικής στάθμης των μελών του.

Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών του, ο Σύνδεσμος λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα, που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθησή τους. Ειδικότερα:

 • συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για τη διαμόρφωση και την εξέλιξη-βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα,
 • συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων των μελών του,
 • παρεμβαίνει, με κάθε πρόσφορο μέσο, επιδιώκοντας την ορθή εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών και τη διασφάλιση των αρχών της διαφάνειας, του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης μεταχείρισης των μελών του,
 • προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών φορέων, για την προώθηση και την υλοποίηση των σκοπών του Συνδέσμου,
 • προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφε­ρόν­των των μελών του, είτε αυτοτελώς, είτε συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές αυτών,
 • διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη του,
 • συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες αυτών,
 • αναλαμβάνει μόνος του, ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς, έρευνες και μελέτες, σχετικές με τους τομείς ενασχόλησης των μελών του,
 • συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των μελών του και του ιδίου του Συνδέσμου,
 • οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και σε συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου,
 • ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις, σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος,
 • οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του,
 • εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του,
 • συγκεντρώνει, παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του Συνδέσμου και τις δραστηριότητές τους,
 • εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας για τα μέλη του,
 • χορηγεί βεβαιώσεις προς τα μέλη του, οι οποίες αφορούν σε στοιχεία- πληροφορίες που είναι στη διάθεσή του.