Καταστατικό

Καταστατικό

Άρθρο 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 78 του Αστικού Κώδικα με την Ελληνική επωνυμία “Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών”, με συντομογραφία Σ.Ε.Γ.Μ., αγγλική δε επωνυμία για τις σχέσεις του με το Εξωτερικό αντίστοιχα “HELLENIC ASSOCIATION OF CONSULTING FIRMS” με συντομογραφία HELLASCO. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η Αθήνα.

Άρθρο 2. ΣΚΟΠΟΣ – ΜΕΣΑ

1. Σκοποί του Σωματείου είναι:
α) η προάσπιση και κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του.
β) η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος των μελών του
γ) η διαρκής ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των μελών του
δ) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του
ε) η προβολή του Έργου των μελών του στο κοινωνικό σύνολο
στ) η ανάπτυξη της επιστημονικής στάθμης των μελών του

2. Για την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών λαμβάνει όλα τα νόμιμα μέτρα που κατά περίπτωση κρίνονται απαραίτητα και προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση τους. Ειδικότερα:
α) συνεργάζεται με τους αρμόδιους φορείς για την διαμόρφωση και εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες των μελών του στην Ελλάδα
β) συνεργάζεται με εθνικούς και διεθνείς φορείς ανάθεσης υπηρεσιών για την προώθηση των επαγγελματικών στόχων των μελών του
γ) επιδιώκει με κάθε πρόσφορο μέσο την ορθή εφαρμογή του ισχύοντος εκάστοτε θεσμικού πλαισίου από τους φορείς ανάθεσης υπηρεσιών στα μέλη του δ) προβαίνει σε παραστάσεις, εισηγήσεις ή ανακοινώσεις προς τις αρμόδιες Αρχές του Ελληνικού κράτους ή Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους διεθνείς φορείς, για την προώθηση και υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου
ε) προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την προάσπιση των συμφε­ρόν­των των μελών του αυτοτελώς η συνδράμοντας σε αντίστοιχες προσφυγές μελών του
στ) διαπραγματεύεται και υπογράφει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που αφορούν τα μέλη του
ζ) συμμετέχει σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς και στις δραστηριότητες τους
η) αναλαμβάνει μόνο του ή/και σε συνεργασία με άλλους φορείς έρευνες και μελέτες που αφορούν στον τομέα μελετών και υπηρεσιών, για την προώθηση των σκοπών του
θ) συμμετέχει σε ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων του και του ιδίου του Συνδέσμου
ι) οργανώνει και συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συνέδρια με σκοπό την προαγωγή των σκοπών του Συνδέσμου
ια) ενημερώνει τα μέλη του για τις εθνικές και διεθνείς τάσεις σχετικά με τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος
ιβ) οργανώνει και συμμετέχει σε επιμορφωτικά σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του
ιγ) εκδίδει περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα σχετικά με τους σκοπούς του και τις δραστηριότητές του
ιδ) συγκεντρώνει και παρουσιάζει ή εκδίδει στοιχεία και πληροφοριακό υλικό για τα μέλη του και τις δραστηριότητές τους
ιε) εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση πιστοποιητικών ποιότητας για τα μέλη του ιστ) χορηγεί βεβαιώσεις για τα μέλη του για πληροφορίες που είναι στην διάθεση του.

Άρθρο 3. ΜΕΛΗ

1. Τα Μέλη του Σωματείου διαχωρίζονται σε τακτικά και συνδεδεμένα.

2. Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Εταιρείες μελετών και συμβούλων, οργανωμένες με οποιαδήποτε εταιρική μορφή κατά τους νόμους του Ελληνικού Κράτους, εφόσον: α) ασχολούνται κυρίως με μελέτες, έρευνες, έλεγχο μελετών, επιβλέψεις, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και διοίκηση τεχνικών ή αναπτυξιακών έργων ή άλλες συναφείς υπηρεσίες στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. β) η πιο πάνω δραστηριότητα είναι ουσιαστική και ευδόκιμη κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

3. Η εγγραφή γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, στην οποία περιλαμβάνεται δήλωση αποδοχής των όρων του παρόντος Καταστατικού καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας. Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου κατά την εύλογη κρίση του μετά από σχετική αίτηση εγγραφής από το ενδιαφερόμενο γραφείο. Κατά τυχόν απορριπτικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει δι? εγγράφου στην πρώτη αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση που αποφασίζει οριστικά και τελεσίδικα.

4. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1, το μέλος διαγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά της αποφάσεως αυτής χωρεί προσφυγή δι? εγγράφου στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση.

5. Συνδεδεμένα μέλη δύνανται να γραφούν φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν την ιδιότητα του μελετητή, όπως αυτή αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005 καθώς και υποκαταστήματα Ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ελλάδα. Τα συνδεδεμένα μέλη συμμετέχουν στις δραστηριότητες του συνδέσμου, λαμβάνουν αλληλογραφία και λοιπή ενημέρωση, αλλά δεν συμμετέχουν στη Γ.Σ., ούτε έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν ή εκλέγεσθαι. Για την διαδικασία εγγραφής η διαγραφής συνδεδεμένου μέλους ισχύουν τα αναγραφόμενα στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, μετά από σχετική αίτηση γραφείου – μέλους, να ανασταλεί η συμμετοχή του στο Σύνδεσμο για το διάστημα ενός έτους.

Άρθρο 4. ΠΟΡΟΙ

1. Τα μέλη του Σωματείου, τακτικά και συνδεδεμένα, έχουν υποχρέωση να καταβάλλουν κατά την εγγραφή τους ένα πάγιο ποσό, ετήσιες συνδρομές ή και έκτακτες εισφορές που προσδιορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εκάστου ημερολογιακού έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διαγράψει μέλος το οποίο δεν κατέβαλε τη συνδρομή του στο Σωματείο για δύο συνεχή τουλάχιστον έτη. Μέλος το οποίο διαγράφηκε για το λόγο αυτό μπορεί να γίνει και πάλι δεκτό στο Σωματείο κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 2. εφόσον εκπληρώσει όλες τις μέχρι την διαγραφή υποχρεώσεις του.

3. Λοιποί πόροι του Συνδέσμου μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε νόμιμη πηγή (επιδοτήσεις, ενισχύσεις, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, κ.λ.π.). καθώς και έσοδα από δραστηριότητες του όπως: α) έρευνες και μελέτες που αναλαμβάνει για την προώθηση των σκοπών του β) ελληνικά ή διεθνή προγράμματα υποστήριξης της ανάπτυξης των γραφείων γ) συμμετοχές σε εκδηλώσεις και συνέδρια δ) συμμετοχές σε επιμορφωτικά σεμινάρια ε) διαφημίσεις σε περιοδικά, βιβλία και λοιπά έντυπα που εκδίδει στ) πώληση ή διάθεση περιοδικών, βιβλίων και λοιπών εντύπων ζ) κάθε γενικώς δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους σκοπούς του.

Άρθρο 5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε μέλος του Σωματείου τακτικό ή συνδεδεμένο έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνδέσμου με εξαίρεση τις Γενικές Συνελεύσεις όπου μετέχουν μόνο τα τακτικά μέλη.

2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν όσα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

3. Δικαίωμα να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν οι εκπρόσωποι στο Σωματείο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις και οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του εταίρου ή μετόχου των μελών αυτών καθώς και την ιδιότητα του μελετητή.

4. Τα μέλη του Σωματείου έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν από αυτό, αφού γνωστοποιήσουν εγγράφως την απόφασή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο προ της λήξης του λογιστικού έτους η δε αποχώρηση ισχύει για το τέλος του έτους αυτού.

Τα μέλη που αποχωρούν, οφείλουν, πριν από τη γνωστοποίηση της αποχωρήσεως, να καταβάλουν τις τυχόν καθυστερούμενες συνδρομές και εισφορές των προηγουμένων ετών και του έτους στο οποίο γίνεται η αποχώρηση και γενικώς να εξοφλήσουν κάθε προς το Σωματείο οφειλή τους. Το Σωματείο έχει δικαίωμα να διεκδικήσει την καταβολή των οφειλομένων με κάθε νόμιμο τρόπο.

Άρθρο 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

1. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν:
α) να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των σκοπών του σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό αυτό, τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης
β) να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκπληρώνουν εμπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, και γ) να ενεργούν σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τους σκοπούς του Σωματείου.

2. Κάθε εταιρεία-μέλος υποχρεούται να ορίσει εκπρόσωπο στο Σωματείο, δια μέσου του οποίου γίνεται η επικοινωνία με το Σωματείο. Ως εκπρόσωπος μπορεί να οριστεί εταίρος ή μέτοχος της εταιρείας ή διευθυντικό στέλεχος αυτής. Εάν ο εκπρόσωπος στο Σωματείο δεν είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, αυτός ορίζεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους.

3. Η επικοινωνία μεταξύ του σωματείου και των μελών του γίνεται δια αλληλογραφίας, με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Όπου στο παρόν καταστατικό προβλέπεται έγγραφη επικοινωνία, εννοείται οποιοδήποτε από τα παραπάνω μέσα.

Άρθρο 7. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Οι ενέργειες και εν γένει η συμπεριφορά των μελών του Σωματείου καθορίζονται από τον Κώδικα Δεοντολογίας των μελών αυτού. Ο Κώδικας Δεοντολογίας καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου τυχόν δε αλλαγές, τροποποιήσεις ή και η κατάργηση του αποτελούν αντικείμενα αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

2. Τα μέλη του Σωματείου ελέγχονται πειθαρχικώς για την συμπεριφορά τους. Συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τα μέλη του Σωματείου:
α) κάθε παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας
β) κάθε παραβίαση του Καταστατικού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης
γ) κάθε πράξη ή παράλειψη που αντίκειται στους σκοπούς ή τα συμφέροντα του Σωματείου

3. Για τα παραπτώματα της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να επιβληθούν δια της πειθαρχικής διαδικασίας οι παρακάτω ποινές:
α) παρατήρηση,
β) αναστολή του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, και
γ) διαγραφή από το Σωματείο

4. Η πειθαρχική διαδικασία κινείται μετά από αναφορά εταιρείας-μέλους κατά άλλης εταιρείας-μέλους, εφ’ όσον οι νόμιμοι εκπρόσωποί της ή αυτοί που υπογράφουν στο όνομά της, δια των ενεργειών ή παραλείψεών τους υποπέσουν σε πειθαρχικό παράπτωμα, οπότε και επιλαμβάνεται του θέματος το πειθαρχικό συμβούλιο.

5. Κάθε μέλος στο οποίο έχει επιβληθεί κάποια από τις παραπάνω ποινές μπορεί εντός μηνός από της σχετικής κοινοποίησής της να προσφύγει σε δεύτερο βαθμό στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

6. Σε περίπτωση απλών πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλεται η ποινή της παρατήρησης.

7. Σε περίπτωση σοβαροτέρων πειθαρχικών παραπτωμάτων επιβάλλεται στην εταιρεία-μέλος η ποινή της αναστολής του εκλέγεσθαι ή/και εκλέγειν στην αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση στην οποία θα λάβουν χώρα εκλογές.

8. Τέλος σε περίπτωση σοβαρών ή επανειλημμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων με την έννοια της παραγράφου 2 του παρόντος, επιβάλλεται η ποινή της διαγραφής.

9. Πριν από κάθε επιβολή ποινής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο καλεί εγγράφως το υπό κατηγορία μέλος, για να καταθέσει την άποψή του μέσα σε προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε ημερών και κατόπιν προβαίνει στην έκδοση πορίσματος αφού αξιολογήσει όλα τα δεδομένα.

10. Οι πειθαρχικές ποινές ανακοινώνονται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλα τα μέλη όταν τελεσιδικήσουν.

Άρθρο 8. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1. Η διαχειριστική περίοδος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει κατ’ έτος και υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό του Σωματείου με λεπτομερή ανάλυση των εξόδων και δαπανών του και τον απολογισμό του λήγοντος διαχειριστικού έτους.

Άρθρο 9. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Σωματείο διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδεικνύονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 του παρόντος.

3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Αρχίζει την 1η Ιανουαρίου ενός έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επομένου έτους. Μέχρι την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εάν η Γενική Συνέλευση δεν το εκλέξει για οποιοδήποτε λόγο, και μέχρι την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου μετά από την εκλογή του, τα καθήκοντα διοίκησης του σωματείου ασκεί το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο.

4. Όσοι υποψήφιοι δεν εξελέγησαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις ετήσιες αρχαιρεσίες θεωρούνται εν δυνάμει αναπληρωματικοί με τη σειρά που κατέλαβαν στις εκλογές. Οι δύο εκάστοτε πρώτοι αναπληρωματικοί συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του ΔΣ δίχως δικαίωμα ψήφου.

5. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ εκλείψει ή παραιτηθεί, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό των τελευταίων εκλογών. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί και σε άλλο μέλος του ΔΣ την αυτή περίοδο, αυτό αντικαθίσταται αυτομάτως από τον δεύτερο αναπληρωματικό κ.ο.κ.

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα και Επιμελητή Οικονομικών. Επιπλέον, το ΔΣ δύναται να αναθέσει κατά τη κρίση του και άλλες αρμοδιότητες σε μέλη του ΔΣ, ύστερα από σχετική απόφαση, λαμβανόμενη με απλή πλειοψηφία. Σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ κατέχων ένα των παραπάνω αξιωμάτων, εκλείψει ή παραιτηθεί, γίνονται νέες εκλογές μεταξύ των μελών του ΔΣ για την πλήρωση της θέσης του αξιώματος.

7. Το ΔΣ συνέρχεται σε πρώτη, μετά την εκλογή του από τη Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση εντός 1 μηνός από την Γενική Συνέλευση για να συγκροτηθεί σε σώμα και να εκλέξει τα παραπάνω όργανά του. Η πρώτη αυτή συνεδρίαση συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο, ο οποίος και προεδρεύει σε αυτήν. Η εκλογή για την κατά τα παραπάνω συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα γίνεται κατά την αντίστοιχη σειρά με μυστική ψηφοφορία. Η εκλογική διαδικασία γίνεται με την υποβολή υποψηφιοτήτων μετά από πρόταση ή αυτοπρόταση. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται δις μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά και την τρίτη ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά την παρέλευση μίας ακριβώς εβδομάδος. Στη νέα συνεδρία ακολουθείται η αυτή διαδικασία. Αν και πάλι υπάρξει ισοψηφία μεταξύ των παραπάνω ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία,μετά από τρεις ψηφοφορίες, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ως Πρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των Αντιπροέδρων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, η εκλογή επαναλαμβάνεται άπαξ μεταξύ των δυο πλειοψηφισάντων στην αρχική ψηφοφορία. Αν μετά την ψηφοφορία παραμένει η ισοψηφία ή εάν δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης. Η εκλογή των Γενικών Γραμματέων και του Οικονομικού Επιμελητή γίνεται με σχετική πλειοψηφία σε μια ψηφοφορία για κάθε αξίωμα. Σε περίπτωση ισοψηφίας για κάποια από τις θέσεις αυτές, εκλέγεται μεταξύ των ισοψηφισάντων ο σχετικώς πλειοψηφίσας στις εκλογές της Γενικής Συνέλευσης.

8. Σε περίπτωση απουσίας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περισσότερες των πέντε (5) συνεχόμενων συνεδριάσεών του, το ΔΣ υποχρεούται να εξετάσει την αντικατάστασή του ως μέλους του ΔΣ. Το αυτό ισχύει σε περίπτωση που μέλος του ΔΣ δεν ήταν παρόν στο 35% τουλάχιστον των συνεδριάσεων του οργάνου εντός ενός και του αυτού ημερολογιακού έτους. Η απόφαση αντικατάστασης λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των μελών του ΔΣ. Η αντικατάσταση γίνεται από το πρώτο τη τάξει αναπληρωματικό μέλος.

9. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή άλλο εκλεγέν σε αξίωμα μέλος του ΔΣ δεν απολαμβάνει πλέον της εμπιστοσύνης του ΔΣ, δύναται να αντικατασταθεί με σχετική απόφαση του ΔΣ. Για την άρση εμπιστοσύνης του ΔΣ υποβάλλεται σχετικό αίτημα από οποιοδήποτε μέλος και το ΔΣ υποχρεούται όπως εξετάσει τη σκοπιμότητα της συζήτησης του θέματος στην αμέσως επόμενη συνεδρία του. Η συζήτηση για την ενδεχόμενη άρση της εμπιστοσύνης γίνεται στο ΔΣ σε επόμενη συνεδρία εντός μιας εβδομάδας. Οι σχετικές αποφάσεις, για την σκοπιμότητα της συζήτησης και για την άρση της εμπιστοσύνης, λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του ΔΣ.

10. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να έχει θητεία μακρύτερη των δύο συνεχών περιόδων και δεν δύναται να θέσει υποψηφιότητα για την Προεδρία εκ νέου προ της παρέλευσης διετίας από τη λήξη της θητείας του, δύναται όμως να επανεκλεγεί σύμβουλος και να καταλάβει οποιοδήποτε των λοιπών αξιωμάτων.

Άρθρο 10. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί την διοίκηση του Σωματείου, επιτηρεί τις λειτουργίες των γραφείων και του προσωπικού του, καθορίζει την ημερησία διάταξη των Γενικών Συνελεύσεων, συντάσσει τον προϋπολογισμό και απολογισμό και τους υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Τέλος, είναι αρμόδιο να επιληφθεί οποιουδήποτε θέματος που δεν ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύνανται κατά την κρίση του να εξουσιοδοτεί τρίτα πρόσωπα να εκπροσωπήσουν τον Σύνδεσμο σε ειδικά θέματα. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει υποχρεωτικώς μία φορά το μήνα με πρόσκληση του Προέδρου του και εκτάκτως όταν αυτό κριθεί σκόπιμο από τον Πρόεδρο ή από τρία τουλάχιστον μέλη του που οφείλουν να το ζητήσουν εγγράφως. Στην τελευταία περίπτωση ο Πρόεδρος οφείλει να καλέσει το Συμβούλιο εντός πέντε ημερών από την υποβολή της αιτήσεως. Εάν αρνηθεί ή αμελήσει να πράξει τούτο, τότε οι Αντιπρόεδροι ή τα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση έχουν το δικαίωμα να καλέσουν τα μέλη του ΔΣ σε συνεδρίαση.

2. Η πρόσκληση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεδρίαση κοινοποιείται εγγράφως σε όλα τα μέλη του με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα του Σωματείου το αργότερο τρεις μέρες πριν από την συνεδρίαση. Η ημερήσια διάταξη κοινοποιείται στα μέλη του ΔΣ μέχρι την προηγουμένη της συνεδριάσεως.

3. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει απαρτία εάν είναι παρόντα τα πέντε από τα εννέα μέλη του και εφ’ όσον παρίσταται ο Πρόεδρος ή τουλάχιστον ένας εκ των Αντιπροέδρων. Η συμμετοχή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στις συνεδριάσεις του είναι προσωπική και υποχρεωτική.

4. Η λήψη των αποφάσεων γίνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος εκείνου που προεδρεύει.

5. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται με μέριμνα του Γενικού Γραμματέα ή όταν αυτός απουσιάζει του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα ή αυτού που τους αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας αμφοτέρων, επικυρώνονται μέχρι την επομένη συνεδρίαση, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του και αρχειοθετούνται.

Άρθρο 12. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου, την τήρηση του Καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και επιμελείται της καλής λειτουργίας του Σωματείου. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων, ανακοινώνει όσα συνέβησαν από την τελευταία συνεδρίαση, δίδει και αφαιρεί το λόγο στα μέλη και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον κάθε Αρχής και κάθε Δικαστηρίου σε όλες τις σχέσεις του με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Κάθε έγγραφο του Σωματείου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα ή τον Αναπληρωτή του η το αρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Τέλος, ο Πρόεδρος συνυπογράφει τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές όπως ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος.

Άρθρο 13. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου συνεπικουρούν στα καθήκοντα του ο Α’ και Β’ Αντιπρόεδρος. Οι αρμοδιότητες κάθε Αντιπροέδρου καθορίζονται από το ΔΣ. Επί πλέον, όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνουν κατά σειρά ο Α’ Αντιπρόεδρος ή ο Β’ Αντιπρόεδρος.

Άρθρο 14. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας και ο αναπληρωτής του ασκούν την άμεση εποπτεία στα γραφεία του Σωματείου, τηρούν το πρωτόκολλο, τα μητρώα των μελών, το αρχείο, τα αρχεία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και τη σφραγίδα του Σωματείου. Μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσουν τον απολογισμό πεπραγμένων κάθε διαχειριστικής περιόδου.

2. Όταν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 15. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

1. Ο Επιμελητής Οικονομικών είναι υπεύθυνος για την διαχείριση του Ταμείου. Ενεργεί τις εισπράξεις, αναλαμβάνει χρήματα από τράπεζες και άλλους οργανισμούς, υπογράφει τραπεζικές επιταγές και ενεργεί πληρωμές με βάση σχετικά εντάλματα, όπως ειδικότερα ορίζει το άρθρο 28 του παρόντος.

2. Ο Επιμελητής Οικονομικών μαζί με τον Πρόεδρο συντάσσει τον προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό, μεριμνά για την τήρηση των αναγκαίων λογιστικών βιβλίων και ευθύνεται προσωπικώς για δαπάνες κατά παράβαση του Νόμου, του Καταστατικού αυτού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 16. ΣΩΜΑ ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ

Οι διατελέσαντες Πρόεδροι του Σωματείου συγκροτούν μόνιμο Σώμα Κοσμητόρων. Έργο του Σώματος Κοσμητόρων θα είναι η παροχή συμβουλευτικής γνώμης σε θέματα τα οποία θα θέτει υπόψη του το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 17. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται από τα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Σωματείου που συμμετέχουν σ’ αυτήν δια του εκάστοτε νομίμου εκπροσώπου τους.

2. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που τίθεται προ αυτής από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν καταστατικό και ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του σωματείου. Έχει αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που αφορά το Σωματείο και αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των σκοπών του. Εκτός από τις παραπάνω γενικές αρμοδιότητες η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να:
α) εγκρίνει τον προϋπολογισμό και οικονομικό απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου,
β) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη
γ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
δ) εκλέγει τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ε) εκλέγει τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου
στ) τροποποιεί το Καταστατικό
ζ) διαθέτει τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου, και
η) λαμβάνει απόφαση για τη διάλυση του Σωματείου

Άρθρο 18. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μια φορά το έτος κατά τους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο και εκτάκτως, όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητήσουν τη σύγκληση το 1/4 των μελών του Σωματείου που είναι ταμειακώς τακτοποιημένα, με έγγραφο που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα.

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφο πρόσκληση που περιλαμβάνει τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης, καθώς και την ημερήσια διάταξη Η πρόσκληση αυτή στέλνεται σε όλα τα μέλη του Σωματείου τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν από τη ημερομηνία της συνέλευσης ακολουθούμενη από 2 έγγραφες υπομνήσεις, μια ανά εβδομάδα. Μέσα στην πρώτη εβδομάδα από την πρόσκληση τα μέλη μπορεί να εισηγηθούν προσθήκες στην ημερησία διάταξη. Εφόσον συμφωνήσει το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει τα θέματα αυτά στην τελευταία υπενθύμιση της Γενικής Συνέλευσης.

3. Σε περίπτωση που η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης ζητηθεί από το ? των ταμειακών ενήμερων μελών του Σωματείου αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το Πρόεδρο, σύμφωνα με την διαδικασία και μέσα στα χρονικά περιθώρια της προηγουμένης παραγράφου, εντός 2 εβδομάδων από την ημέρα που ζητήθηκε αυτό από τα μέλη. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή το Διοικητικό Συμβούλιο δεν συμμορφωθούν με το αίτημα αυτών των μελών τότε εφαρμόζεται ότι ο νόμος ορίζει σχετικά.

4. Κάθε εκπρόσωπος μέλους του Σωματείου έχει μία μόνο ψήφο. Τα μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με αυτοπρόσωπη εμφάνιση του κατά το άρθρο 6 παρ. 2 ορισθέντος εκπροσώπου τους, είτε με αντιπροσώπευση από άλλον μέτοχο, εταίρο ή κατέχοντα διευθυντική θέση στην εταιρεία του, οριζόμενου με ειδική για την Γενική Συνέλευση έγγραφη εξουσιοδότηση, φέρουσα τη σφραγίδα της εταιρείας-μέλους.

5. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από Πρόεδρο που εκλέγεται από αυτήν και δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τον Γραμματέα της που κρατεί τα πρακτικά των συζητήσεων, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και Γραμματέα της Συνέλευσης και αρχειοθετούνται.

6. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όσα μέλη και αν είναι παρόντα. Ειδικά για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η διάλυση του σωματείου χρειάζεται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακώς τακτοποιημένων μελών.

7. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Ειδικά, για τη διάλυση του Σωματείου ή την τροποποίηση του Καταστατικού του απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των μελών που είναι παρόντα.

8. Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης που αναγράφει και η πρόσκληση, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέα της και αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

9. Στην ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση: α) ο οικονομικός απολογισμός της διαχειριστικής περιόδου που έληξε, β) ο προϋπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης κάθε δύο έτη η Γενική Συνέλευση εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτρ οπή.

10. Αποφάσεις μπορεί να ληφθούν μόνο επί των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερησία διάταξη. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις και για άλλα θέματα, εκτός από θέματα τροποποίησης του καταστατικού ή διάλυσης του Σωματείου.

Άρθρο 19. ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται από την Γενική Συνέλευση με την παρακάτω διαδικασία.

1. Το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συντάσσει πίνακα των μελών που έχουν θέσει υποψηφιότητα να εκλεγούν ως μέλη του. Για να περιληφθούν τα πρόσωπα αυτά στον κατάλογο υποψηφίων μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πρέπει: α) οι εταιρείες τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού, και β) η υποψηφιότητά τους να υποβληθεί εγγράφως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το αργότερο 48 ώρες πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης που θα εκλέξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Κατά του περιεχομένου του παραπάνω πίνακα δυνατόν να διατυπωθούν ενστάσεις διαρκούσης της Γενικής Συνέλευσης επί των οποίων αποφαίνεται οριστικά και τελεσίδικα η Γενική Συνέλευση, οπότε και οριστικοποιείται ο κατάλογος των υποψηφίων.

2. Προ της ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή. Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας ανακοινώνει τον τελικό πλήρη πίνακα υποψηφίων για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και αρχίζει η διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή των 9 μελών του ΔΣ με μυστική ψηφοφορία.

3. Για τις αρχαιρεσίες συντάσσεται ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει τον πίνακα εκλόγιμων υποψηφίων που έχει καταρτίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εγκρίνει η Γενική Συνέλευση. Το ψηφοδέλτιο διανέμεται στα παρόντα μέλη από την Εφορευτική Επιτροπή. Επάνω στο ψηφοδέλτιο ο εκλογέας έχει δικαίωμα να σημειώσει μέχρι έξι (6) σταυρούς προτίμησης σε έξι (6) ονόματα. Μετά από αυτό το ψηφοδέλτιο κλείνεται μέσα σε φάκελο που φέρει τη σφραγίδα του Σωματείου. Ο εκλογέας υπογράφει ότι ψήφισε σε κατάσταση με τα ονόματα των εκλογέων. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παρόντες εκλογείς γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων από την Εφορευτική Επιτροπή. Ψηφοδέλτια που δεν πληρούν τους παραπάνω όρους θεωρούνται άκυρα από την Εφορευτική Επιτροπή. Επίσης φάκελος που περιέχει περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια δεν λαμβάνεται υπόψη. Επιτυχόντες θεωρούνται οι εννέα (9) πρώτοι από τους υποψήφιους συμβούλους που έχουν πλειοψηφίσει. Όλοι οι επόμενοι είναι αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφιών διενεργείται κλήρωση για τον προσδιορισμό της σειράς εκλογής τους.

4. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε άλλου μέλους και αποδοχή από τους προτεινόμενους. Ως μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δύνανται να εκλεγούν οι εκπρόσωποι εταιρειών-μελών του σωματείου που πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

5. Αφού τελειώσει η διαλογή, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους υποψήφιους που υπερψηφίσθηκαν.

Άρθρο 20. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι τριμελές και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με διετή θητεία.

2. Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν μόνο εκπρόσωποι γραφείων που είναι μέλη του Συνδέσμου για πέντε τουλάχιστον έτη και με την προϋπόθεση ότι δεν είναι μέλη, ούτε έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη, του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι εταιρείες τους πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

3. Σε περίπτωση που το προς συζήτηση πειθαρχικό θέμα αφορά στην εταιρεία-μέλος, της οποίας είναι στέλεχος μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τότε το μέλος αυτό δεν συμμετέχει στην διαδικασία και απέχει των συνεδριάσεων που αφορούν στη συζήτηση του πειθαρχικού παραπτώματος.

4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους τρεις τελευταίους πρώην Προέδρους του σωματείου, που δεν συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ούτε στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση θανάτου ή κωλύματος ενός εξ αυτών, στο όργανο συμμετέχει ο αμέσως προηγούμενος.

5. Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγει Πρόεδρο και Γραμματέα. Στις συνεδριάσεις του Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου προεδρεύει το ηλικιακά αρχαιότερο μέλος τους.

6. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις ψηφοφορίες για τη λήψη αποφάσεων τόσο στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο όσο και στο Ανώτατο υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

7. Κάθε τελεσίδικη απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου στα πλαίσια της πειθαρχικής διαδικασίας του άρθρου 7 του παρόντος είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 21. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται σε τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ταυτόχρονα με το Διοικητικό Συμβούλιο για διετή θητεία. Υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική Επιτροπή μπορεί να θέσουν μόνο εκπρόσωποι μελών που δεν έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Πειθαρχικού Συμβουλίου, εφόσον οι εταιρείες τους να πληρούν τις προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παραγρ. 2 του παρόντος Καταστατικού.

1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή δικαιούται να εξετάζει τα έγγραφα και τα Βιβλία του Σωματείου και να ζητεί οποτεδήποτε την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου. Συντάσσει ετήσια έκθεση για την διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει, δια του Διοικητικού Συμβουλίου, στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 22. ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Ο Σύνδεσμος δύναται ανά διετία μετά από απόφαση του ΔΣ να απονέμει το βραβείο του Συνδέσμου σε μελετητή στέλεχος εταιρείας μέλους του συνδέσμου που διακρίνεται για την επιστημονική και επαγγελματική του καταξίωση αφενός αλλά και το ήθος και την συναδελφικότητα αφετέρου.

Προτάσεις για πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν οι εταιρείες μέλη του ΣΕΓΜ η δε απόφαση λαμβάνεται δια μυστικής ψηφοφορίας από σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από τους διατελέσαντες Προέδρους του ΣΕΓΜ, τους τιμηθέντες με το βραβείο του ΣΕΓΜ στο παρελθόν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 23. ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συγκροτούνται Ομάδες Εργασίας με σκοπό τη μελέτη και εισήγηση επί θεμάτων που εντάσσονται ή εξυπηρετούν τους σκοπούς του Σωματείου. Το αντικείμενο και οι όροι εργασίας της κάθε Ομάδας Εργασίας θα ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να συγκροτήσει μόνιμες Ομάδες Ενδιαφέροντος με σκοπό την παρακολούθηση, ενημέρωση και εισήγηση επί κλαδικών θεμάτων που απασχολούν Γραφεία-Μέλη με ομοειδές αντικείμενο ενασχόλησης. Στις Ομάδες Ενδιαφέροντος συμμετέχουν μέλη που υποβάλουν σχετικό αίτημα προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο τρόπος λειτουργίας της κάθε Ομάδας Ενδιαφέροντος καθορίζεται από τις ίδιες και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 24. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Θέματα που ανάγονται αποκλειστικά στην εσωτερική λειτουργία του Σωματείου δύνανται να ρυθμιστούν με Εσωτερικό Κανονισμό που καταρτίζεται, τροποποιείται και καταργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και κοινοποιείται στα μέλη.

Άρθρο 25. ΑΣΑΦΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται από το νόμο περί Σωματείων, όπως εκάστοτε ισχύει και από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται ειδικά η ρύθμισή του, αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών, ως κυρίαρχο όργανο.

Άρθρο 26. ΔΙΑΛΥΣΗ

Το Σωματείο διαλύεται:

α) στις περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος,

β) με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με την πλειοψηφία, του άρθρου 18 του Καταστατικού αυτού. Η Γενική Συνέλευση καθορίζει με απόφασή της και την τύχη της περιουσίας του Σωματείου και του Αρχείου του.

Άρθρο 27. ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το Σωματείο έχει σφραγίδα με την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεώς του.

Άρθρο 28. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. Τα εντάλματα πληρωμής, οι τραπεζικές επιταγές καθώς και τα πάσης φύσεως παραστατικά που αφορούν τη κίνηση τραπεζικού ή άλλου λογαριασμού ή κατάθεσης του Σωματείου υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Επιμελητή Οικονομικών, από κοινού ή μεμονωμένα, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Το Σωματείο τηρεί τα Στοιχεία και Βιβλία που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων και η περί Σωματείων νομοθεσία.

Άρθρο 29. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Μετά την, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, έγκριση των τροποποιήσεων του παρόντος, τα δύο (2) πρόσωπα, που θα έχουν εκλεγεί ως πρώτα αναπληρωματικά μέλη στην τελευταία εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, καθίστανται τακτικά μέλη, έτσι ώστε ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να ανέλθει σε εννέα (9) μέλη. Τα επόμενα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη καθίστανται πρώτα αναπληρωματικά μέλη και συμμετέχουν, με την ιδιότητα αυτή, κανονικά στις συνεδριάσεις του ΔΣ δίχως δικαίωμα ψήφου.

2. Μετά την κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο εκλεγείς ήδη Αντιπρόεδρος θα γίνει Α΄ Αντιπρόεδρος και επίσης θα εκλεγεί κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν ο Β’ Αντιπρόεδρος. Η κατά τα ανωτέρω συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιφέρει αλλαγή στις θέσεις των λοιπών ήδη εκλεγμένων οργάνων του.

Άρθρο 30. ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤAΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από 30 άρθρα, αφού αναγνώσθηκε άρθρο κατ’ άρθρο και στο σύνολό του, ψηφίστηκε όπως τροποποιήθηκε και επικυρώθηκε κατά τη Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που συνεκλήθη για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή του στο τηρούμενο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.